Central


Tename: Ten inintequi tename

Proverbios 14:1Se sihuat cati talnamiqui mojmosta quisencahua ichaj para ma eli más cuali, pero se cati huihuitic quisosolohua ichaj ica cati quichihua.
Proverbios 29:15Se conet cati quitacahualtíaj huan quihuitequij ica cuapipitzti quema quinamiqui, teipa elis talnamiqui. Pero se conet cati san quicahuilíaj ma quichihua cati quinequi, quinpinahualtis itatahua.
Proverbios 31:10-31Tahuel ohui para tijpantis se sihuat cati cuali iyolo huan neltalnamiqui. Se sihuat quej nopa achi más ipati huan amo quej nopa piltetzitzi cati más pajpatiyo. Ihuehue hueli motemachía ipan ya ica nochi iyolo. Huan nopa sihuat quichihuas para ihuehue ma quipiya se nemilisti cati nelcuali. Mojmosta quichihuilis ihuehue cati cuali huan quipalehuis. Quitemos yoyomit ten lino huan ten borregojme iniijhuiyo, huan tequitis chicahuac para quiijtzomas cati moquentis ifamilia. Yaya itztoc quej se barco ipan hueyi at. Amo majmahui para yas huejca para quitemos nopa tacualisti cati más cuali para cati itztoque ipan ichaj. Se sihuat cati cuali, mijquehua quema ayemo tanesi para quisencahuas tacualisti para ifamilia, huan para quinilhuis itequipanojcahua taya tequit ma quichihuaca. Nopa sihuat quitachiliti se tali huan quicohuas. Nopona quitocas se xocomeca mili ica cati quitantoc. Nopa sihuat quipiya imetz huan imax cati tetic, huan quinelpactía tequitis. Quimocuitahuía nopa tomi cati imaco eltoc para quitequihuis cuali huan ica talnamiquilisti. Yaya tequiti hasta tahuel tayohua. Quimalina borrego ichcat huan quichihua hilera. Nochipa quinpalehuía cati teicneltzitzi ica cati quichijtoc ica imax huan quintemohua cati taijyohuíaj para quinpalehuis. Amo motequipachohua masque tasehuetzi pampa quinchihuilijtoc nochi ifamilia iniyoyo cati tilahuac huan totonic. Yaya quichijchihua taquemit cati yejyectzi para itapech. Moyoyontía ica iyoyo ten moradojtic huan lino cati más patiyo cati yaya mochijchihuilijtoc. Nochi masehualme quiixmatij ihuehue pampa quitalijtoque se tequitiquet ipan tequicali ica ne sequinoc tayacanani. Campa hueli nochi quitepanitaj. Nopa cuali sihuat quichijchihua yoyomit huan tzinquechilpicayot cati más cuali, huan quinemaquiltía tanamacani. Nochi quimatij para nopa sihuat quipiya miyac chicahualisti huan nochi quitepanitaj. Yaya amo momajmatía para elis nanatzi. Se cuali sihuat camanalti ica miyac talnamiquilisti, huan tamachtía ica miyac taicnelijcayot. Ica miyac cuidado quitachilía sesen piltamantzitzi cati quimonequilía ifamilia. Amo quema tatzihui. Iconehua huan ihuehue quitascamatilíaj. Inijuanti camanaltij cuali ten ya huan quiilhuíaj: “Miyac sihuame ipan ni taltipacti quichihuaj cati cuali huan quipiyaj miyac yajatili, pero ta tiquinpano nochi sequinoc.” Quena, iyejyejca se sihuat amo huejcahuas huan icualnesca huelis mitzcajcayahuas, pero se sihuat cati quitepanita TOTECO, nochi masehualme quihueyichihuase ipan nochi inemilis. Ma quiseli tatepanitacayot nopa cuali sihuat por nochi cati cuali cati quichihua. Huan ma quitascamatilica nochi cati quihuicaj tequiticayot ipan ialtepe por itequi cati nelcuali.
Proverbios 29:17Xijxitahua mocone huan huelis timosiyajquetzas huan amo timoyoltequipachos por ya. Quena, yaya quichihuas para nelía tiyolpaquis.
II de Timoteo 3:16-17Toteco temacac nochi nopa Tatzejtzeloltic Tajcuiloli, huan quipiya itequi para techmachtis cati melahuac huan techtacahualtía quema tijchihuaj cati amo monequi. Huan Icamanal techtalnamictía huan technextilía quenicatza timonejnemiltise xitahuac. Quena, Toteco techmacatoc Icamanal para techcualtalis nochi tojuanti cati tiiaxcahua para huelis tijchihuase nochi cati cuali.
Isaías 66:13Huan nopona ipan altepet Jerusalén niquinyoltalis nomasehualhua quej se tenantzi quiyoltalía ipilcone.”
Proverbios 22:6Xijnextili mocone quema noja pisiltzi para ma yahui ipan nopa ojti cati TOTECO quisencajtoc para ya. Huan quema yaya huehuejtiyas noja nopona monejnemiltis.
Salmos 127Sinta TOTECO amo quichijchihua se cali cati masehualme quichihuasnequij, san tapic inintequi cati nopona tequitij. Sinta TOTECO amo quimocuitahuía se altepet, san tapic inintequi nopa masehualme cati nopona tamocuitahuíaj. San tapic anmijquehuase cualca para antequitise chicahuac huan amo anmosiyajquetzase hasta tajco yohual. San tapic para ica miyac tequipacholi san amotacualis anquitemojtinemise. Pampa Toteco Dios quinequi ximotemachica ipan ya huan xicochica cuali. Yaya quinmacas nochi cati quinicnelía nochi cati monequi. Toconehua itztoque se nemacti ten TOTECO. Quena, cati tacatij ten totacayo eltoc quej se tatancayot. Nopa coneme cati se quinpiya quema noja se telpoca tacat, itztoque quej miyac cuataminti cati quintequihuía se soldado para ica momanahuis ipan tatehuilisti. Cuali ipanti se tacat cati quinpiya miyac iconehua. Nopa tacat amo pinahuas sinta icualancaitacahua quitelhuíaj iixpa se juez, pampa nochi quitepanitase cati quinpiya para ica momanahuis.
Proverbios 1:8-9Tinotelpoca, xijtacaquili cati motata huan monana mitzmachtíaj, huan amo xijhuejcamajcahua inincamanal. Pampa nochi cati mitzmachtíaj, mitzhualiquilis tatepanitacayot. Elis nelcuali para ta quej se yejyectzi costi ipan moquechcuayo huan quej se corona ipan motzonteco.
Proverbios 6:20-23Notelpoca, xijtepanita cati motata huan monana mitzilhuijtoque. Amo xijcahua cati mitzmachtijtoque. Ipan moyolo nochipa xijpixto inincamanal. Ximoilhuijtinemi cati quiijtojtoque quej timoilpilisquía inintamachtil ipan moquechta. Pampa inintamachtil mitzyacanas campa hueli tiyas huan sinta tijtoquilis cati mitzilhuijtoque, ticochis cuali huan ica temachili. Ica ijnaloc quema tiisas tijcaquis inincamanal cati mitzconsejomacas. Pampa inincamanal motatahua eltos quej se taahuili cati quitaahuilis moojhui. Quema se acajya mitztacahualtía o mitztalnamictía, yaya mitznextilía se ojti campa onca se cuali nemilisti.
Salmos 113:9Yaya quichihua para nopa sihuat cati amo quema conepixqui ma quinpiya iconehua huan ichaj. Quena, quichihua ma eli se tenanti cati senpactoc. ¡Paquilisti!

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

Éxodo 2:1-10
Salmos 139:13
Proverbios 23:22-25
Isaías 32:17-18
Hebreos 12:11
Proverbios 20:20
Proverbios 15:20
Salmos 128
I de Reyes 3:16-28
Lucas 2:41-52
II de Timoteo 1:3-5

 
XIMOCUEPA