Central


Toteco Dios: Quenicatza Toteco Dios

Apocalipsis 1:8Toteco Dios quiijtohua: “Na niitztoc quej nopa letra A cati achtohui huan quej nopa letra Z cati itamiya. Na niipejya huan niitamiya nochi cati onca. Xiquitaca, na niitztoc ama huan ipa niitztoya huan para nochipa niitztos. Na niitztoc Cati Nijpiya Nochi Chicahualisti.” Quej nopa Toteco quiijto.
Juan 4:24Toteco Dios yaya se tonaltzi cati amo aqui hueli quiita, huan masehualme cati quinequij quihueyimatise monequi quihueyimatise ica inintonal huan monequi quiilhuise cati melahuac.
Salmos 100:5Pampa TOTECO yaya nelía cuali. Nochipa teicnelía huan tetasojta. Yaya itztos temachti para nochipa ica nochi masehualme cati tacajtihualahuij.
Deuteronomio 32:4Yaya cati techmanahuía. Nochi itequi eltoc cuali. Xitahuac nochi cati quichihua. Yaya nopa Toteco Dios cati temachti. Amo quema quichihua cati amo ijqui. Yaya quichihua cati melahuac huan xitahuac.
Salmos 103:8TOTECO tetasojta miyac huan quipiya hueyi iyolo. Yaya tahuel huejcahua para pehuas cualanis. Amo quema tami itaicnelijcayo.
Salmos 119:160Nochi mocamanal senquisa melahuac. Quena, nochi motamachtil senquisa xitahuac huan huejcahuas para nochipa.
Salmos 107:1¡Xijtascamatica TOTECO pampa yaya nelía cuali! ¡Itaicnelilis amo quema tamis!
Isaías 30:18Pero TOTECO amechchiya xijtemoca para huelis amechnextilis iteicnelijcayo. Yaya quinequi amechtasojtas quej quiijtojtoc, pampa TOTECO, yaya se Dios cati senquisa quichihua cati xitahuac. Huajca ma paquica nochi masehualme cati motemachiyaj ipan ya para ma quinpalehui.
Salmos 145:3Nelía tihueyi, TOTECO, huan quinamiqui ma timitzhueyimatica nochi timasehualme. Amo aqui quitamimachilía nochi mohueyitilis.
Isaías 44:6TOTECO, nopa tanahuatijquet ipan tali Israel huan yaya cati quincojqui israelitame quema itztoyaj ipan tatequipanojcayot, quej ni quiijtohua: “Na niipejya huan niitamiya. Huan iyoca ten na, amo onca seyoc Dios.
Hechos 17:24-25“Yaya Toteco Dios cati quichijqui taltipacti huan nochi tamanti cati onca ipani. Quinahuatía nochi ilhuicacti huan taltipacti. Yaya amo mocahua ipan se tiopamit cati tamachijchihuali. Amo teno huelis tijchihuase para ya, pampa yaya amo teno quimonequilía. Iselti quinmaca nemilisti nochi cati itztoque. Quena, yaya quichihua para nochi cati titaijyotilanaj ma titaijyotilanaca.
Salmos 33:4-5Pampa nelía xitahuac nochi cati quiijtohua TOTECO. Nochi cati quichihua tenextilía para temachti. TOTECO quipactía nochi cati xitahuac huan cati melahuac. Nochi cati itztoque ipan taltipacti quiselíaj itaicnelilis TOTECO.
Salmos 86:15Pero ta Toteco nelía titetasojta huan hueyi moyolo. Amo nimantzi ticualani. San ta titeicnelía huan san ta timelahuac.
Salmos 33:11Pero cati TOTECO moilhuijtoc quichihuas amo quema mopatas. Cati ya quinequi, ya nopa elis para nochipa.
2 Pedro 3:8-9Huajca amo xiquelcahuaca ya ni, noicnihua cati nimechicnelía: Toteco quiita se tonali quej elisquía se mil xihuit. Huan nojquiya Toteco quiita se mil xihuit quej elisquía san se tonal. Toteco amo quielcajtoc cati quiijtojtoc quej sequij moilhuíaj. Techtencahuilijtoc para sempa hualas, huan temachti hualas. Pero ama yaya quichiya pampa nelía quipiya iyolo ica tojuanti huan quinequi nochi ma timoyolpataca huan ma tijcahuaca totajtacolhua. Amo quinequi yon se ma polihui para nochipa.
1 Timoteo 1:17Huajca ma tijhueyitepanitaca Toteco, yaya nopa Tanahuatijquet cati tanahuatis para nochipa huan amo quema tamis. Quena, ma tijhueyimatica yaya cati amo quema miqui, huan cati amo aqui hueli quiita, pampa san yaya Dios huan quipiya nochi talnamiquili. Quej nopa ma eli.
1 Juan 4:8Cati amo teicnelía amo quiixmati Toteco, pampa Toteco, yaya taicnelijcayot.
Salmos 103:13-14Quej se tetaj quintasojta iconehua, quej nopa TOTECO quintasojta cati quiimacasij huan quitepanitaj. Pampa Toteco quimati para tojuanti san tielij taltepocti,
Éxodo 34:14“Amo quema ximotancuaquetzaca iixpa o xijhueyichihuaca seyoc quej elisquía se dios. Na niamoTECO huan techtocaxtíaj nopa DIOS CATI TETASOMATI, pampa nimechtasomati huan nijnequi san na techhueyichihuaca.
Apocalipsis 4:11“Ta tiToteco Dios cati nelpano tihueyi. Nochi chicahualisti tijpiya. Quinamiqui ma timitznextilica nochi tatepanitacayot. Quinamiqui para san ta ma timitzhueyichihuaca. Ta tijchijchijqui nochi cati onca. Quena, nochi cati onca eltoc pampa elqui mopaquilis para ma onca, huan yeca tijchijchijqui.”
Romanos 11:33-36Nelía hueyi Toteco Dios huan nelpano hueyi italnamiquilis huan nochi cati yaya quimati. Amo aqui huelis quimachilis cati Toteco motalijtoc quichihuas. Yon amo hueli tijpehualtise tijmatise quenicatza quichihuas tamanti, yon nopa ojti cati quitoquilía. ¿Ajquiya quimachilía italnamiquilis Toteco? ¿Ajquiya quimachtis Toteco taya ma quichihua? ¡Amo aqui! Toteco amo aqui quitahuiquilía pampa amo aqui quitanehuilijtoc para monequi ma quicuepili. Pero Toteco quichijqui nochi cati onca. Nochi cati onca mocahua campa eltoc ica ichicahualis. Huan nochi tamanti eltoc para ya ipaquilis huan para quinextis ihueyitilis. Ma tijhueyichihuaca Toteco para nochipa. Quej nopa ma eli.
Salmos 119:156TOTECO, ta tahuel techtasojta. Techmaca yancuic chicahualisti quej quiijtohua motamachtil para tijchihuas.
Salmos 102:25-27Hasta ipejya tonali ta tijtali itzinpehualtil ni taltipacti, huan ica momax tijsencajqui ilhuicacti. Masque nochi cati tijsencajqui se tonali tamis, ta tiitztos para nochipa. Quena, nochi cati tijchijtoc sosolihuise quej se yoyomit, huan ta tiquinpatas quej se tacat mopata huan moquentía se iyoyo cati yancuic, huan nopa cati sosoltic quitahuisohua. Pero ta amo quema tihuehuejtiyas. Nochipa san se tiitztos. Tiitztos para nochipa huan monemilis amo quema tamis.
1 Corintios 14:33Pampa ipan se tasentilisti, Toteco amo quinequi para nochi san ma quichihuaca ten quinequise huan tahuejchihuase san sejco. Yaya quinequi ma onca tasehuilisti huan quinequi sesentzitzi panotiyase quej tasencahuali para panos. Huan quej quichihuaj itatzejtzeloltijca masehualhua Toteco cati mosentilíaj ipan nochi sequinoc tiopame,
Éxodo 3:13-14Pero Moisés quinanquili: ―Pero sinta niyas huan niquinilhuis nopa israelitame para yaya cati ininTeco inihuejcapan tatahua techtitantoc campa inijuanti, techtatzintoquilise quenicatza motoca, huajca, ¿taya niquinilhuis? Huan Toteco Dios quinanquili: ―NA NIITZTOC CATI NOCHIPA NIITZTOC. Huan tiquinilhuis nopa israelitame: Yaya cati itoca YAYA CATI NOCHIPA ITZTOC techtitantoc campa amojuanti.
Romanos 1:18-20Toteco Dios quinextía ihueyi cualancayo ten ilhuicac ica nochi masehualme cati quichihuaj cati amo quipactía huan cati amo xitahuac, pampa masque inijuanti quimatij cati melahuac, quichihuaj cati amo cuali, huan quitzacuilíaj cati melahuac para sequinoc amo quiixmatise. Nochi masehualme ya quimatij cati melahuac ten Toteco pampa Toteco iselti ya quitalijtoc nopa tamachiltili ipan iniyolo. Hasta quema pejque tonali quema Toteco quichijqui taltipacti, nochi masehualme quiitztoque ilhuicacti huan taltipacti cati yaya quichijtoc. Huan tanemijya quiitztoque para Toteco itztoc, huan quipiya hueyi chicahualisti, huan para nochipa noja quipiyas. Huajca ica cati tiquitaj para quichijtoc, amo aqui hueli motechtis huan quiijtos amo quimati sinta itztoc Toteco Dios.
Salmos 73:23-24Pero masque ya ni nopantic, nochipa niitztoc mohuaya ta, Toteco, huan techitzquitoc ipan nomanejmat. Huan nijmati para motamachtil quisenhuiquilis nechyacanas ipan nochi nonemilis. Huan teipa, quema nimiquis, techselis nepa mochaj campa tacuajcualtzi.
Salmos 145:13-20Pampa motanahuatilis amo quema tamis. Ta tijpiyas tanahuatili ica nochi masehualme cati tacactiyase para nochipa. Ta TOTECO tiquintanana nochi cati huetzij, huan tiquinfuerzajmaca cati itztoque ipan tequipacholi. Nochi masehualme ipan taltipacti mitztemohuaj, huan mitzchiyaj para xiquinpalehui. Ta tiquinmaca inintacualis quej quinpolojtihuala. Ta ica momax tiquintiochihua nochi cati yoltoque, pampa tiquinmaca cati quicuase huan cati quiise. TOTECO quichihua san cati xitahuac, huan quinextía para hueyi iyolo ipan nochi cati quichihua. TOTECO itztoc ininechca nochi cati quitzajtzilíaj. Quena, itztoc ininechca nochi cati quitemohuaj ica nochi iniyolo. Yaya quinmaca cati quinequij nochi masehualme cati quiimacasij huan quitepanitaj. Quintacaquilía quema quitzajtzilíaj ma quinpalehui huan quinmaquixtía ten cati amo cuali. TOTECO quinmocuitahuía nochi cati quiicnelíaj, pero nochi cati amo quitepanitaj, Toteco quintzontamiltis.
1 Samuel 16:7Pero TOTECO quiilhui Samuel: “Amo xijtachili iyejca se tacat, yon quenicatza ihuejcapanca para tiquixmatis ajquiya nijtapejpenijtoc pampa ni telpocat cati moixpa itztoc amo nijnequi. Na niamoTECO amo nitetachilía quej masehualme teitaj para nijmatis ajquiya cuali. Masehualme quitachilíaj itachiyalis se tacat huan iyejca itacayo, pero na nijtachilía iyolo.”
Efesios 3:20-21Ma tijhueyimatica Toteco Dios cati quipiya chicahualisti para quichihuas más miyac huan amo quej nochi cati hueli tijtajtaníaj o hueli timoilhuíaj. Huan quichihuas ica ichicahualis cati ya tequiti ipan tojuanti. Quena, tojuanti cati timochihuaj tiitiopa ten taneltocani ma tijhueyichihuaca Totata san sejco ica Jesucristo para nochipa, huan ma amo quema tami. Quej nopa ma eli.
2 Corintios 1:3-4Ma tijtascamatica Toteco Dios, yaya cati iTata Tohueyiteco Jesucristo. Yaya cati techtasojta huan talojtzitzi techyoltalía. Yaya techyoltalía ipan nochi nopa taohuijcayot cati techpanotihuala huan quej nopa quichihua para tojuanti nojquiya tihuelise tiquinyoltalise sequinoc cati itztoque ipan taohuijcayot san se quej Toteco techyoltalijtoc.
Salmos 90:2Hasta quema ayemo tiquinchijchihuayaya tepeme huan taltipacti, ta ipa tiitztoc. Pampa ta, tiToteco Dios, amo quema tijpixqui mopejya, huan amo quema tijpiyas motamiya.
Salmos 32:8TOTECO quiijtohua: “Na nimitztalnamictis huan nimitznextilis nopa ojti cati más cuali, cati monequi ipan timonejnemiltis. Na nimitzconsejomacas huan nimitztachilijtos.
Mateo 5:48Monequi xiitztoca senquisa cuali ipan nochi cati anquichihuaj quej amoTata cati itztoc ipan ilhuicac itztoc senquisa cuali.
Salmos 145:8-9TOTECO, hueyi moyolo huan tahuel titetasojta. Amo nimantzi ticualani huan titeicnelía miyac. TOTECO ta cuali moyolo ica nochi masehualme huan motaicnelijcayo monextía ipan sesen tamanti cati tijsencajtoc.
Salmos 115:3Ta toTeco Dios, tiitztoc nepa ilhuicac, huan nochi cati tijnequi tijchihuas, ta tijchihua.
Salmos 104:1¡Na nimitzpaquilismacas, TOTECO! ¡TOTECO Dios, nelía tihueyi! Campa ta tiitztoc nochi tacuajcualtzi huan cuajcualtzi.
Santiago 1:17-18Nochi cati yejyectzi huan cati cuali tijselíaj, techmaca Toteco cati itztoc nepa huejcapa ipan ilhuicac. Yaya cati quichijqui tonati, metzti huan nochi sitalime. Yaya amo quema mopata. Yon amo quema ajsis tonali quema techchihuilis cati amo cuali. Yaya ica ipaquilis techtacatilti quej tiiconehua quema tijneltocaque icamanal cati melahuac. Huan quichijqui para ma tielica quej nopa achtohui nemacti ten nochi masehualme cati teipa elise iconehua.
1 Samuel 15:29Huan TOTECO, yaya cati tohueyitilis tiisraelitame, amo istacati huan amo moyolcuepa pampa yaya amo itztoc quej se masehuali cati moyolcuepa.
Deuteronomio 7:9-10“Xijmachilica cuali para amoTECO Dios yaya cati nelnelía Dios huan cati nelnelía temachti. Para nochipa yaya quitamichihuas cati quiijtojtoc para quichihuas ipan nopa camanali cati quichijqui amohuaya. Sinta tijchihuase itanahuatilhua, techicnelis tojuanti, toconehua, huan iniixhuihua cati quinpiyase ininconehua hasta mil hueltas. Pero quintaxtahuis quej quinamiqui nochi cati amo quinequij quiitase. Quena, nimantzi quintzontamiltis nochi cati quicualancaitaj.
1 Pedro 1:15-17Tatzejtzeloltic Toteco cati amechnotztoc para xiitztoca aniconehua; huajca amojuanti nojquiya xiitztoca antatzejtzeloltique huan xijchihuaca cati senquisa cuali. Pampa ijcuilijtoc ipan Icamanal Toteco campa yaya quiijto: “Monequi xiitztoca antatzejtzeloltique pampa na nitatzejtzeloltic.” Sinta anquitocaxtíaj Toteco “Totata” quema anquinojnotzaj, cualtitoc, pero monequi nojquiya anquiimacasise anquiixpanose. Quej nopa monequi anquitepanitase nochi tonali quema noja annemij ipan ni taltipacti campa anitztoque quej seyoc altepet ehuani. Yaya amo amechchicoicnelis quema tetajtolsencahuas. Quintajtolsencahuas nochi masehualme quej cati cuali huan cati amo cuali quichijtoque.
Isaías 43:11-13San na niamoTECO huan amo onca seyoc cati hueli temaquixtis iyoca ten na. Na niteyolmelajqui achtohui para nimechmaquixtis, huan teipa nimechmaquixti. Amo onca seyoc tali cati idios amechyolmelajqui achtohui cati quichihuas. Huan antestigos para ya ni melahuac. Hasta quema ayemo oncayaya tatanexti, na ipa niitztoc. Amo aqui hueli momanahuis ten nochicahualis. Yon amo aqui hueli quitzacuilis cati na nijchihua.”
Lucas 18:27Huan Jesús quinilhui: ―Nopa tamanti cati masehualme amo hueli quichihuaj, Toteco quena, yajati quichihua.
Jeremías 32:27“Na niDios, ni ininTeco nochi masehualme ipan ni taltipacti, amo onca se tamanti cati ohui para na.
Juan 1:1-5Cristo, yaya cati tenextilía Toteco Dios, ya ipa itztoya quema ayemo oncayaya nochi cati onca. Cristo senitztoya ihuaya Toteco Dios huan yaya nojquiya Dios. Yaya itztoya ihuaya Toteco Dios ipan ipejya nochi cati onca. Cristo quichijchijqui nochi tamanti huan yon se tamanti cati onca amo yolqui iselti. Yaya nopa nemilismacaquet huan quinmaca nemilisti nochi cati itztoque. Yaya nopa taahuili cati quintaahuilía masehualme ipan iniyolo. Ni taahuili taahuía campa onca tzintayohuilot huan nopa tzintayohuilot amo hueli quisehuía.
Isaías 6:3Huan nochi inijuanti san sejco huicayayaj ni huicat: “Tatzejtzeloltic, Tatzejtzeloltic, Tatzejtzeloltic, TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij. Nochi taltipacti temitoc ica ihueyitilis.”
Éxodo 34:6-7Huan TOTECO panoc iixpa Moisés huan quiijtojtiyajqui: ―Na niDIOS, moTECO. Na cati nitetasojta huan nijpiya hueyi noyolo ica masehualme. Ohui para nicualani, pampa tahuel niteicnelía. Huelis timotemachis ipan na pampa senquisa nitemachti. Niquinnextilis tahuel nelpano miyac masehualme quenicatza niquinicnelía, pampa niquintapojpolhuía inintajtacolhua quema techhuejcamajcahuaj huan techixpanoj. Pero sinta se acajya tajtacolchihua, amo niquijtohua para amo teno quichijtoc. Nijtatzacuiltía por itajtacol, huan nojquiya niquintatzacuiltis iconehua, huan iixhuihua, huan hasta iixhuihua ininconehua por nopa cati fiero yaya quichijqui.
Santiago 1:13Huan quema se tajtacoli mitzyoltilana xijchihua, amo ximoilhui para Toteco yaya mitzyoltilana para xitajtacolchihua. ¡Amo quema! Amo aqui hueli quiyoltilanas Toteco ma tajtacolchihua huan yaya amo quema quinyoltilana masehualme ma tajtacolchihuaca.
Daniel 2:20-22ica ni camanali: “Toteco Dios, ma mitzhueyichihuaca nochi masehualme para nochipa, pampa ta tijpiya nochi talnamiquilisti huan chicahualisti. Ta tijpata tonali huan xihuit. Tiquinijcuenía huan tiquintalía tanahuatiani. Ta cati tiquinmaca inintalnamiquilis cati talnamiquij huan cati tamachilíaj. Ta cati titenextilía tamanti cati ohui huan cati motatijtoc para quimachilise. Tijmati cati eltoc ipan tzintayohuilot. Taahuili pehua ipan ta.
Salmos 139:7-10Amo cana hueli nimotatis ten moTonaltzi. Amo cana huelis nimotatis huan amo tiitztos nopona. Sinta nitejcos hasta ilhuicac para nimotatis, ta nopona tiitztoc. Huan sinta niyasquía ipan nopa hueyi ostot campa itztoque mijcatzitzi, ta nepa tiitztoc. Sinta nijpiyasquía noeltapal huan nipatanisquía, huan niquixcotonasquía nopa hueyi at, hasta nepa techyacanasquía ica mohueyi chicahualis.
1 Crónicas 29:10-13Huan Tanahuatijquet David nojquiya paquiyaya miyac huan quihueyichijqui TOTECO iniixpa nochi nopa masehualme cati nopona mosentilijtoyaj, huan quiijto: “TOTECO Dios, ta tiiTeco tohuejcapan tata Israel. ¡Ma nochi mitzhueyichihuaca para nochipa! Ta tijpiya nochi hueyitilisti huan chicahualisti. Ta titatani huan quinamiqui tijselis tatepanitacayot. Pampa nochi tamanti cati onca ipan ilhuicacti huan ipan taltipacti, nochi moaxca ta. Ta tijpiya nochi tanahuatili. Timitzhueyichihuaj pampa tijnahuatía nochi tamanti cati onca. Nochi ricojyot huan tatepanitacayot huala ten ta, pampa ta tijpiya tanahuatili ica nochi cati onca huan ica nochi masehualme. Ta ipan momax tijpiya nochi chicahualisti huan tanahuatili. Ica mopaquilis tiquinhueyitalía masehualme cati tijnequi huan tiquinmaca chicahualisti. Huajca ama, tiToteco Dios, timitztascamatilíaj huan timitzhueyitalíaj pampa tahuel tihueyi.
Isaías 46:9-11Xiquelnamiquica nochi nopa tamanti cati nijchijqui huejcajquiya. Xijmatica para san na niDios. Huan amo onca seyoc quej na. Na nitayolmelajtoc ten ipejya taya panos teipa. San na nimechyolmelahua para huala se tamanti quema noja ayemo pano, huan teipa melahuac panos. Huan nochi tamanti cati na niquijtohua mochihuas, melahuac mochihua pampa na nijchihua ma pano nochi cati nijnequi. “Ten nepa campa hualquisa tonati nijnotzas se tacat ma huala. Huan yaya elis quej se cuatojti cati patantihualas chicahuac huan temos nimantzi para quinitzquis cati quinequis huan tetzontamiltis. Yaya hualas ten huejca huan quichihuas cati na nijnahuatis ma quichihua. Na nimechilhuijtoc ten ya huan temachti yaya hualas. Na nijsencajtoc para quej nopa panos, huan melahuac quej nopa elis.
Salmos 24:10¿Ta tijmati ajquiya nopa hueyi tanahuatijquet cati quinahuatía nochi taltipacti huan ilhuicacti? Yaya TOTECO. Yaya nopa hueyi tanahuatijquet cati quinahuatía nochi taltipacti huan ilhuicacti.
Hebreos 1:1-3Huejcajquiya Toteco Dios quinnojnotzqui tohuejcapan tatahua miyac huelta ica itajtolpanextijcahua. Quemantica quinnojnotzqui itajtolpanextijcahua ipan temicti, quemantica ica tanextili huan quemantica itztoya nechca inijuanti quema quincamanalhuiyaya. Pero ama ipan ni itamiya tonali Toteco technojnotztoc ica Icone cati yaya techtitanili. Toteco Dios quitequimacac Icone ma quichijchihua nochi tamanti cati onca huan quiijtojtoc para nochi cati onca eltoc iaxca. Itatanex Toteco Dios cahuani ipan Icone pampa Icone itztoc san se ica ya. Quena, Jesucristo itztoc quej iixcopinca cati technextilía quenicatza itztoc Toteco Dios. Huan ica icamanal, Icone Toteco quichihua para nochi tamanti cati onca ipan taltipacti huan ilhuicacti ma mocahuaca motatzquilijtoque, pampa icamanal tahuel quipiya chicahualisti. Yaya mijqui para techpajpacas ten totajtacolhua huan teipa yajqui ilhuicac huan mosehuito inejmat Toteco Dios campa más onca tatepanitacayot.
Romanos 2:4Huelis amo anquimachilíaj para ten Toteco amo amechtatzacuiltía nimantzi quema antajtacolchihuaj. Amo nimantzi amechtatzacuiltía pampa nelía hueyi iyolo Toteco ica nochi masehualme. Huan yaya amechchiya huan quipiya iyolo, pampa quinequi quej nopa amechpalehuis ximoyolpataca huan xijcahuaca amotajtacolhua.
Apocalipsis 22:13Na niitztoc quej nopa letra A huan nopa letra Z. Na niipejya huan niitamiya nochi cati onca. Na ipa niitztoya quema nochi pejqui huan noja niitztos quema nochi cati onca tamis.”
Hebreos 4:12-13Pampa Icamanal Toteco yoltoc huan quipiya tahuel miyac chicahualisti. Más tatequi que se macheta cati oncac tatentili. Icamanal Toteco calaqui hasta ipan tealma huan tetonal huan hasta campa más teyolijtic. Huan quipanextía sinta cuali o amo cuali cati timoyolilhuíaj huan quipanextía cati tijnequij tijchihuase. Amo teno cati Toteco quichijtoc huelis motatis iixpa para ma amo quiita, pampa iixpa ya tanemijya nesi nochi cati tijchihuaj huan cati timoyolilhuíaj. Huan se tonali monequi timoquetzase iixpa para tijchihuase cuenta ihuaya ten nochi cati tijchijtoque.
Jeremías 31:3Pampa huejcajquiya na nimonexti ica israelitame nepa campa huactoc tali huan niquinilhui: Nimechicnelía ica se teicnelijcayot cati huejcahuas para nochipa, huan yeca nijsenhuiquilijtoc nimechchihuilía cati cuali.
Deuteronomio 10:14Xijmatica para nochi ni taltipacti huan nochi ilhuicacti hasta nopa ilhuicac cati más huejcapa, huan nochi cati eltoc ipani, nochi iaxca amoTECO Dios.
Isaías 48:12-13“Techtacaquilica annoisraelita masehualhua cati nimechtapejpenijtoc. San na niDios. Na niipejya huan na niitamiya nochi tamanti. Ica nomax nijtali itzinpehualtil ni taltipacti huan ica nomanejmat nijpatajqui ne ilhuicacti. Quema nicamanaltic, taltipacti huan ilhuicacti monextijque.
Salmos 24:8¿Ta tijmati ajquiya nopa hueyi tanahuatijquet cati quinahuatía nochi ilhuicacti huan taltipacti? Yaya TOTECO cati quipiya fuerza huan hueyi ichicahualis. Yaya TOTECO cati tatantinemi ipan nochi tatehuilisti.

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

Salmos 139
Salmos 145
Salmos 12
Jeremías 32:17-23
1 Juan 4:7-21
Éxodo 20:1-21
Salmos 19
1 Reyes 19:9-18

 
XIMOCUEPA