Central


Imiquilis se cati amo taneltocaquet

Juan 3:16-18Toteco nelía miyac quinicnelía nochi masehualme ipan ni taltipacti huan yeca quititanqui Icone iyojtzi para miquis por inijuanti. Huan quiyampa nochi cati quineltocase, amo polihuise, pero quipiyase nemilisti cati yancuic para nochipa. Toteco amo quititanqui Icone ipan ni taltipacti para tetatzacuiltis. Quititanqui para ma temaquixtis. Toteco amo quitatzacuiltis cati quineltoca Icone. Pero cati amo quineltoca, quena, Toteco ya motemacatoc quitatzacuiltis pampa amo quineltoca itoca Icone iyojtzi.
Juan 3:36Sinta se masehuali quineltoca Icone Toteco, yaya quipiya nemilisti para nochipa. Pero sinta se amo quineltoca Icone Toteco, amo quipiyas nopa nemilisti, huan Toteco temachti quitatzacuiltis.”
Romanos 2:5-11Huan Toteco quintaxtahuis nochi masehualme quej cati quichijtoque ipan ni taltipacti. Toteco quinmacas nemilisti yancuic para nochipa nopa masehualme cati quichijtinemij cati cuali, sinta quitemohuaj para Toteco quinhueyitalis, huan para yaya ma quintepanita, huan para yaya quinmacas nopa nemilisti para nochipa. Pero Toteco tahuel cualanis huan quintatzacuiltis nopa masehualme cati quitemohuaj san cati inijuanti ininpaquilis huan san quitoquilíaj cati amo xitahuac. Oncas hueyi taohuijcayot huan taijyohuilisti para nochi masehualme cati quichihuaj cati amo cuali. Ni taijyohuilisti achtohui quinajsis israelitame huan nojquiya quinajsis cati amo israelitame. Pero Toteco quinhueyitalis huan quinmacas tatepanitacayot huan tasehuilisti nochi masehualme cati quichihuaj cati cuali, masque israelitame o amo israelitame. Pampa Toteco amo techicoicnelía; yaya quintajtolsencahuas nochi masehualme.
Mateo 25:31-46“Na cati niMocuetqui Masehuali sempa nihualas ipan taltipacti ipan tatanexti huan nohuaya hualase nopa ilhuicac ehuani cati tatzejtzeloltique. Huan quema nihualas, nimosehuis ipan nosiya cati yejyectzi huan nitetajtolsencahuas. Huan mosentilise noixpa nochi masehualme ten nochi talme huan na niquiniyocatalis cati cualme huan cati amo cualme quej se tamocuitahuijquet quiniyocatalía borregojme huan chivojme. Huan nopa borregojme niquintalis ipan nonejmat huan nopa chivojme ipan noarraves. Huan na nitanahuatijquet niquinilhuis nopa masehualme cati itztose ipan nonejmat: ‘Xihualaca amojuanti cati noTata amechtiochijtoc. Xicalaquica campa yaya tanahuatía, pampa huejcajquiya quema ayemo oncayaya taltipacti, yaya quisencajqui ya nopa para teipa anquiselise. Pampa nimayanayaya huan amojuanti antechtamacaque, huan quema niamiquiyaya, amojuanti antechamacaque. Huan nieliyaya se sejcoyoc ejquet ipan amoaltepe, huan antechselijque ipan amochajchaj. Amo nijpiyayaya cati nimoquentis huan antechmacaque noyoyo. Nimococohuayaya huan antechmocuitahuitoj. Niitztoya ipan tatzacti huan anyajque antechitatoj.’ “Huan teipa nopa cati xitahuaque iixpa Toteco nechtatzintoquilise: ‘Toteco, ¿quemaya timitzitaque timayanayaya huan timitztamacaque, o quema tiamiquiyaya huan timitzamacaque? Huan ¿quemaya timitzpantijque quej se sejcoyoc ejquet ipan toaltepe, huan timitzselijque ipan tochajchaj, o amo tijpiyayaya moyoyo huan timitzyoyontijque? Huan ¿quemaya timococohuayaya o tiitztoya ipan tatzacti huan timitzitatoj?’ “Huan na niTanahuatijquet niquinilhuis: ‘Nelía nimechilhuía, quema anquipalehuiyayaj se ten ni noicnihua cati teicneltzitzi, niquitac quej elisquía na antechpalehuiyayaj.’ “Huan teipa niquinilhuis inijuanti cati itztoque ipan noarraves: ‘Techtalcahuica anamo cuajcualme. Xiyaca ipan nopa tit cati amo quema sehuis cati Toteco quisencajtoc para Amocualtacat huan iajacahua. Pampa nimayanayaya huan amo teno antechmacaque ma nijcua, huan niamiquiyaya huan amo antechamacaque. Huan nieliyaya se sejcoyoc ejquet ipan moaltepe, huan amo antechselijque ipan amochajchaj. Antechitaque quema amo nijpiyayaya noyoyo para nimoquentis, huan amo antechmacaque noyoyo. Nimococohuayaya huan niitztoya ipan tatzacti, huan amo antechpalehuijque.’ “Huan inijuanti nojquiya nechtatzintoquilise: ‘Toteco, ¿quemaya timitzitaque timayana, o tiamiqui, o sejcoyoc tiejquet, o amo tijpiya moyoyo? ¿Quemaya timitzitaque timococohua o ipan tatzacti huan amo timitzpalehuijque?’ “Huan na niquinnanquilis: ‘Nelía nimechilhuía, pampa amo anquinpalehuijque ni noicnihua cati teicneltzitzi, huajca niquita quej elisquía amo antechpalehuijque na.’ “Huan nopa masehualme yase campa Toteco quintatzacuiltis para nochipa, huan nopa masehualme cati xitahuaque iixpa Toteco yase ilhuicac campa itztose para nochipa.”
Apocalipsis 20:11-15Huan niquitac se hueyi siyaj cati chipahuac huan Toteco mosehuijtoya nopona. Huan iixpa ya polijqui taltipacti huan nochi cati eltoya ipan ilhuicacti huan ayecmo mopanti yon cana. Huan niquinitac nochi mijcatzitzi cati huejhueyi huan pisiltzitzi moquetztoyaj iixpa nopa hueyi siyaj. Huan quintapo nochi amatapohualme. Huan teipa quitapo seyoc amatapohuali cati quipixtoya inintoca masehualme cati itztose para nochipa. Huan Toteco quintajtolsencajqui nochi nopa mijcatzitzi ica cati quichijtoyaj quej cati ijcuilijtoc ipan nochi nopa amatapohualme. Huan itztoyaj nopona nochi mijcatzitzi cati mictoyaj ipan tali huan quintalpachojque huan nochi cati mijque ipan hueyi at. Huan itztoyaj inialmas nochi cati itztoyaj ipan tit. Huan Toteco quintajtolsencajqui nochi quej quinamiqui ica nopa tamanti cati quichijtoyaj ipan taltipacti. Huan nochi nopa mijcatzitzi inihuaya inialmas cati achtohui itztoyaj ipan tit, quincuamajcajque ipan nopa tit cati nelpano hueyi. Huan nopa tit cati nelpano hueyi eltoc nopa ompa miquilisti. Quena, nochi masehualme cati amo quipixque inintoca ijcuilijtoc ipan nopa amatapohuali cati quiijtohua ajquiya inijuanti quipiyaj nemilisti yancuic para nochipa quincuamajcajque ipan nopa tit cati nelpano hueyi.
1 Juan 5:11-12Huan ya ni cati Toteco techyolmelahua: Toteco techmacatoc nemilisti cati yancuic huan ni nemilisti cati yancuic eltoc ipan Icone Jesucristo. Yaya cati quipiya Icone Toteco ipan iyolo quipiya nemilisti cati yancuic, pero cati amo quipiya Icone, amo quipiya nopa nemilisti.
Apocalipsis 21:8Pero para masehualme cati quiimacasij taijyohuise huan nechhuejcamajcahuaj, huan cati amo quinequij quineltocase nocamanal, huan cati fiero inintalnamiquilis, huan cati temictíaj, huan cati momecatíaj, huan cati tenahualhuíaj, huan cati quinhueyimatij taixcopincayome, huan cati tacajcayahuaj, nochi inijuanti yase ipan nopa tit cati nelpano hueyi huan lemeni ica azufre. Ya ni nopa ompa miquilisti.”
Hebreos 9:27-28Pampa Toteco Dios quitalijtoc para monequi nochi masehualme ma miquica sempatzi huan teipa monextise iixpa para quintajtolsencahuas. Huajca Cristo nojquiya mijqui sempatzi quema motemactili quej se tacajcahualisti para quintajtacolquixtis miyaqui masehualme. Huan yaya sempa hualas, pero amo hualas para tetajtacolquixtiqui. ¡Amo! Yaya hualas para quinmaquixtis para nochipa nochi cati talojtzitzi quichixtoque para ma huala.
Hebreos 10:26-31Sinta se masehuali tajtacolchihuas ica ipaquilis quema ya quiixmajtoc cati melahuac, ayecmo oncas seyoc tacajcahualisti cati huelis quimacas Toteco por itajtacolhua. Quena, sinta quihuejcamajcahuas itacajcahualis Cristo, san hueli quichiyas ica tamajmatili para Toteco quitajtolsencahuas huan quitatzacuiltis ipan nopa hueyi tit cati quintzontamiltis icualancaitacahua Toteco. Huejcajquiya quema se masehuali quiixpanoyaya se itanahuatil Moisés huan ome o eyi masehualme quiitayayaj, huajca quitelhuiyayaj huan nopa tequichihuani tanahuatijque ma quimictica, yon ma amo quitasojtaca. Pero ama se masehuali cati quihuejcamajcahuas Icone Toteco, monequi ma quiseli se tatzacuiltili cati noja más hueyi. Quena, Toteco tahuel quitatzacuiltis cati moilhuis amo teno ipati cati Cristo quichijqui quema quitoyajqui ieso para techtapajpacchihuas ten totajtacolhua huan para quipehualtis nopa yancuic camanal sencahuali ica Toteco. Nopa masehualme chicahuac quitaijilhuíaj Itonal Toteco cati technextilía quenicatza Toteco quipiya hueyi iyolo ica tojuanti. Tojuanti tijmatij para Toteco Dios quiijto: “Na cati nechnamiqui nitecuepilis cati amo cuali quichijtoque huan quena, niquintaxtahuis.” Huan nojquiya ijcuilijtoc ipan Icamanal Toteco campa quiijtohua: “Toteco quintajtolsencahuas imasehualhua.” ¡Nelía temajmati elis para cati huetzis imaco Toteco cati yoltoc para ma quitatzacuilti!
Efesios 4:17-19Huajca ya ni nimechilhuía ica itequiticayo Tohueyiteco. Ayecmo xijpiyaca amonemilis quej masehualme cati amo quineltocaj Toteco pampa nelía fiero cati moilhuíaj huan amo teno ipati. Tzactoc inintalnamiquilis huan itztoque huejca ten nopa nemilisti yancuic cati Toteco temaca. Amo quipiyaj nopa nemilisti pampa moyoltetilijtoque para amo quiixmatise Toteco. Inijuanti ya quipolojque ininpinahualis huan motemactilijtoque para quichihuase tamanti cati más fiero. Ayecmo moilhuíaj sinta cuali o amo cuali cati quichihuaj, san tajtacolchijtinemij, huan mojmosta quinequij quichihuase más cati amo cuali.
Daniel 12:2“Huan miyaqui israelitame cati mictoque huan quintalpachojtoque, motananase. Sequij para itztotij para nochipa ipan nopa nemilisti cati amo quema tamis, huan sequinoc para quipantise pinahualisti huan taijyohuilisti cati amo quema tamis.
Lucas 12:8-9“Huan nimechilhuía, nochi masehualme cati nechneltocaj huan tepohuilíaj para nechneltocaj, na cati niMocuetqui Masehuali, niquinilhuis iilhuicac ejcahua Toteco para nopa masehualme noaxcahua. Pero sinta se teilhuía para amo nechneltoca, huajca na nojquiya niquinilhuis iilhuicac ehuani Toteco para yaya amo noaxca.
Romanos 14:12Huajca sesen tojuanti monequi tijchihuase cuentas ica Toteco Dios ica cati tijchijtoque.
Juan 5:24-30“Nelía nimechilhuía, sinta se masehuali quicaqui nocamanal huan quineltoca yaya cati nechtitanqui, quipiyas nemilisti yancuic para nochipa. Huan Toteco amo quema quitatzacuiltis pampa ya panotoc ten campa nochi mictoque hasta campa nochi quipiyaj nemilisti yancuic. Nelía nimechilhuía hualas tonali, quena, melahuac ya ajsico nopa tonali quema masehualme cati mictoque nechtoscacaquise na cati niIcone Toteco Dios, huan inijuanti cati nechtacaquilise, itztose. Pampa quej noTata quipiya nemilisti ipan ya huan hueli quinyolcui masehualme, nojquiya nechmacatoc ma nijpiya nemilisti ipan na huan para niquinyolcuis. Huan nechmacac tequiticayot para nitetajtolsencahuas pampa na niitztoc niIcone cati niMocuetqui Masehuali. Amo san techtachilica ica cati nimechilhuía. Ajsis se tonali quema nochi masehualme cati mictoque huan cati quintalpachojtoque, nechtoscaquise huan panquisase. Masehualme cati quichijtoque cati cuali niquinyolcuis huan itztose para nochipa, pero cati quichijque cati amo cuali niquinyolcuis para quiselise tatzacuiltilisti para nochipa. “Noselti amo teno hueli nijchihua. Quej noTata nechnahuatía, niquintajtolsencahua masehualme. Na nitetajtolsencahua xitahuac pampa amo nijchihua san cati na nijnequi, nijchihua ipaquilis noTata cati nechtitantoc nica.
Proverbios 14:12Onca ojti cati masehualme moilhuíaj para xitahuac, pero amo cana; pampa cati yahuij ipan nopa ojti quipantíaj miquilisti.
Gálatas 6:7-8Amo ximocajcayahuaca pampa amo aqui hueli quicajcayahuas Toteco. Cati anquitocase, ya nopa anquipixcase. Sinta anquichihuaj cati amo cuali pampa anquitoquilíaj amotanequilis cati quipactía tajtacolchihuas, anquipantise se nemilisti cati fiero. Pero sinta anquichihuaj cati cuali quej Itonal Toteco techilhuía ma tijchihuaca, huajca Itonal Toteco amechmacas se nemilisti cati yancuic huan huejcahuas para nochipa.
2 Corintios 5:10pampa se tonali nochi tojuanti monequi timoquetzatij iixpa Cristo campa yaya mosehuis para techtajtolsencahuas. Huan yaya techtaxtahuis sesen ten tojuanti quej quinamiqui por nochi cati cuali o cati amo cuali cati tijchijque quema tiitztoyaj ipan totacayo ipan ni taltipacti.
Salmos 1:4-6Pero amo quej nopa ica masehualme cati amo cuajcualme, pampa inijuanti itztoque quej tasoli cati quihuica ajacat. Yeca quema TOTECO tetajtolsencahuas, nopa amo cuajcualme amo huelise quiijyohuise, pampa yaya tahuel chicahuac quintatzacuiltis. Quena, ipan nopa tonali tajtacolchihuani ayecmo huelis itztose inihuaya masehualme cati itztoque xitahuaque iixpa. Pampa TOTECO quiixmati nopa ojti cati quitoquilíaj masehualme cati itztoque xitahuaque, pero masehualme cati quichihuaj cati amo cuali, polihuise.
Isaías 48:22Pero TOTECO quiijtohua: “Masehualme cati quichihuaj cati amo cuali amo quema quipiyase tasehuilisti.”
Mateo 13:47-50“Masque masehualme quicahuilíaj Toteco cati itztoc ilhuicac ma quinnahuati, noja itztose nica inihuaya amo cuajcualme. San se que michtajtamani cati quimajcahuaj inimata ipan hueyi at huan quinitzquíaj nochi tamanti michime. Huan quema cuali temitoc inimata, quitalíaj xalixco huan mosehuíaj huan nopa cuali michime quintemaj ipan chiquihuit huan cati amo cuali quintepehuaj. Quej ni nojquiya elis quema tamis taltipacti. Ilhuicac ehuani hualase huan quinquixtise nopa amo cuajcualme cati itztoque inihuaya inijuanti cati xitahuaque iixpa Toteco. Huan nopa amo cuajcualme quinmajcahuase campa tit huan nepa chocase huan tanhuehuechocase pampa tahuel taijyohuise.”
Mateo 3:12Yaya huala mocualtalijtoc para quiniyocatalis masehualme quej se quichihua quema quitequihuía itaajacapehuilol para quiyejyectis trigo. Huan cati itztoque quej nopa trigo cati cuali, quinajocuis. Huan nopa masehualme cati itztoque quej nopa tasoli, quintatis ica se tit cati amo quema sehuis.”

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

Mateo 7:13-14
Apocalipsis 21:22-27
1 Juan 2:15-17
Salmos 1
Romanos 8: 1-17
Mateo 13
Lucas 13:1-9
Lucas 13:22-30
Romanos 3
Romanos 1:18-2:16
Lucas 16:19-31

 
XIMOCUEPA