Central


Taltepacti: Itamiya taltepacti

Mateo 24:14Huan masehualme tepohuilitij ni cuali camanali ten quenicatza eltos quema Toteco tanahuatis, huan quihuicase hasta campa hueli techaj ipan nochi talme ipan ni taltipacti para nochi masehualme ma quimatica. Huan teipa hualas itamiya nochi cati onca.
Mateo 24:42-44“Huajca xitachixtoca pampa amo anquimatij ipan taya tonal niamoTeco sempa nihualas. Ximoilhuica ten ni tacat ipan ichaj. Sinta quimajtosquía ipan taya hora ica tayohua hualasquía nopa tachtejquet, tachixtosquía huan amo quicahuilisquía ma calaqui ipan ichaj para tachtequis. Huajca amojuanti nojquiya, xitachixtoca pampa na cati niMocuetqui Masehuali sempa nihualas ipan se hora quema amo antechchiyaj.
Lucas 21:25-31“Huan teipa oncas tanextili ipan tonati huan ipan metzti huan ipan sitalime huan ipan taltipacti. Huan masehualme amo quimatise taya quichihuase pampa nelnelía momajmatise, pampa tahuel motananas hueyi at huan nelía ajcahuacas. Huan masehualme tapolose pampa tahuel majmahuise ica nochi cati quiitase huala ipan taltipacti, pampa quiitase para tonati, metzti, sitalime huan nochi cati eltoc nepa ipan ilhuicacti huihuipicase. Huan huajca quena, nechitase na cati niMocuetqui Masehuali sempa nihualas ipan se mixti ica nohueyi chicahualis, huan ica notatanex cati tahuel yejyectzi. Huajca quema pehuas mochihuas nochi ni tamanti, ximoyolchicahuaca huan xiajcotachiyaca ica paquilisti pampa nechcatzi nopa hora quema nimechmaquixtis.” Huan nojquiya Jesús quinilhui se tatenpohualisti: “Ximoilhuica cati pano ica se higuera cuahuit huan nochi sequinoc cuame. Quema nopa cuame moseliltíaj, huajca anquimatij ya ajsis tatotonilot. Huajca nojquiya quema anquiitase panotos nochi ni tamanti, xijmatica ya nechca para Toteco tanahuatis ipan ni taltipacti.
Apocalipsis 21:1-8Huan niquitac se yancuic ilhuicacti huan se yancuic taltipacti pampa nopa achtohui ilhuicacti huan nopa achtohui taltipacti panotejqui huan nojquiya polijqui nochi hueyi at. Huan na niJuan niquitac nopa altepet tatzejtzeloltic, nopa yancuic Jerusalén temoyaya ten ilhuicac campa Toteco. Elqui nelía yejyectzi quej se ichpocat cati mocualtalijtoc para ihuehue. Huan nijcajqui se cati tzajtzic chicahuac ten nopa hueyi siyaj huan quiijto: “Xiquitaca ama Toteco Dios mochanti inihuaya imasehualhua huan yaya mocahuas inihuaya. Inijuanti itztose imasehualhua huan Toteco iselti itztos inihuaya quej ininTeco. Huan Toteco quinhuachilis nochi iniixayo. Huan ayecmo quema aqui miquis, yon motequipachos, yon chocas, yon mococos pampa ya panotoc nochi ni tamanti cati achtohuiya eltoya ipan nopa achtohui taltipacti.” Huan Toteco cati mosehuía ipan nopa hueyi siyaj cati yejyectzi quiijto: “Xiquita, na nijchihuas yancuic nochi cati onca.” Huan yaya nechilhui: “Xiquijcuilo ya ni pampa ni camanali temachti huan melahuac.” Huan teipa nechilhui: “Eltojca. Na niitztoc quej nopa letra A huan nopa letra Z. Na niipejya huan niitamiya nochi cati onca. Nochi masehualme cati amiquij ipan iniyolo, niquincahuilis ma atica ipan nopa ameli cati temaca nemilisti yancuic para nochipa huan amo monequi quiixtahuase nopa at. Nochi masehualme cati quitanise cati amo cuali quiselise nochi ni tatiochihualisti cati nimechilhuijtoc nica. Huan na nielis niininTeco, huan inijuanti elise noconehua. Pero para masehualme cati quiimacasij taijyohuise huan nechhuejcamajcahuaj, huan cati amo quinequij quineltocase nocamanal, huan cati fiero inintalnamiquilis, huan cati temictíaj, huan cati momecatíaj, huan cati tenahualhuíaj, huan cati quinhueyimatij taixcopincayome, huan cati tacajcayahuaj, nochi inijuanti yase ipan nopa tit cati nelpano hueyi huan lemeni ica azufre. Ya ni nopa ompa miquilisti.”
Marcos 13:32-37“Pero amo aqui quimati taya tonal huan taya hora sempa nihualas ipan ni taltipacti. Amo quimatij nopa ilhuicac ehuani, yon na niIcone Toteco amo nijmati. San yaya Totata, quena quimati. “Ximotachilica, xitachixtoca cuali huan ximotatajtica pampa amo anquimatij quema ajsis nopa tonali quema sempa nihualas. Na niyas huan sempa nihualas quej ni tacat cati yajqui paxaloto. Yaya achtohui quinmacac tequiticayot itequipanojcahua huan quimacac sese itequi. Huan quinnahuati ma quimocuitahuica caltemit. Huan quisqui ichaj huan yajqui paxaloto, pero itequipanojcahua monejqui mojmosta tachixtose pampa amo quimatiyayaj taya tonali tacuepilisquía. Huajca xitachixtoca cuali san se quej nopa tequipanohuani cati quichiyaj ininteco ma tacuepili pampa amojuanti nojquiya, amo anquimatij quema na nitacuepilis. Huelis nihualas tayohua, o tajco yohual, o quema tzajtzis cuapele, o ica ijnaloc. Sinta nihualas nimantzi, ma amo nimechpantiqui ancochtoque. Huan cati nimechilhuía amojuanti, nojquiya niquinilhuía nochi masehualme, xitachixtoca cuali para quema nihualas.”
2 Pedro 3:3-13Achtohui xijmatica ya ni. Ipan itamiya tonali hualase masehualme cati san quihuetzquilise nochi cati tijneltocaj, huan quichihuase ten hueli tamanti tajtacoli cati inintacayo quinequi quichihuase. Amechilhuise: “Anquiijtohuaj Cristo quiijto sempayano hualas. ¿Canque itztoc? Amo hualajtoc. Pampa nochi tamanti panotihuala quej ipa panoyaya. Xiquitaca hasta ten quema pejqui taltipacti, huan teipa quema mijque tohuejcapan tatahua, huan teipa hasta ama nochi panotihuala san se huan amo hualajtoc Cristo.” Quej nopa amechilhuise. Pero inijuanti quinequij quielcahuase para Toteco huejcajquiya quichijqui ilhuicacti ica icamanal, huan teipa quichijqui tali ipan ni taltipacti ma tejco ten at, huan quichijqui ica at. Huan inijuanti quielcahuaj quenicatza Toteco huejcajquiya quintzontamilti cati itztoyaj ipan taltipacti ica at quema at quipacho ni taltipacti. Huan Toteco nojquiya ica icamanal ya quiniyocatalijtoc nopa ilhuicacti huan ni taltipacti cati ama eltoc para teipa quitamiltis ica se tit ipan nopa tonali quema quintajtolsencahuas masehualme. Huan inijuanti cati fierojtique yase campa tit campa taijyohuise para nochipa. Huajca amo xiquelcahuaca ya ni, noicnihua cati nimechicnelía: Toteco quiita se tonali quej elisquía se mil xihuit. Huan nojquiya Toteco quiita se mil xihuit quej elisquía san se tonal. Toteco amo quielcajtoc cati quiijtojtoc quej sequij moilhuíaj. Techtencahuilijtoc para sempa hualas, huan temachti hualas. Pero ama yaya quichiya pampa nelía quipiya iyolo ica tojuanti huan quinequi nochi ma timoyolpataca huan ma tijcahuaca totajtacolhua. Amo quinequi yon se ma polihui para nochipa. Huan nimantzi ajsis nopa tonali quema tiquitase itequiticayo Tohueyiteco. Quena, quej se tachtejquet calaqui ipan amochaj quema amo antachixtoque, nojquiya quema amo anmoilhuíaj, ilhuicacti tamis. Huan anquicaquise quema ajcahuacas quej se hueyi tit, huan nochi cati onca ipan ilhuicacti campa sitalime tamitatas. Huan tatas taltipacti huan nochi cati quipiya. Huajca pampa ya anquimatij quej ni Toteco quitamiltis nochi cati onca, monequi xiitztoca antatzejtzeloltique huan xijchihuaca cati senquisa cuali para más tiitztiyase quej Toteco. Xitachixtoca para nopa tonali quema nesis itequiticayo Toteco huan nojquiya xijchihuaca cati monequi para ma moisihuilti para ajsis nopa tonali. Quena, ipan nopa tonali nochi ilhuicacti campa sitalime huan nochi cati eltoc nopona tatas huan sosolihuis, huan nochi cati onca atiyas pampa nopa tit elis tahuel totonic. Pero tojuanti tijchiyaj nopa yancuic ilhuicacti huan taltipacti yancuic cati Toteco techtencahuilijtoc campa nochi quichihuase san cati xitahuac.
Marcos 13:21-27Pero amo temachme. Itztoque quej se xinachti cati amo motatzquilía inelhuayo. Huajca quema huala taohuijcayot o sequinoc quintatzacuiltíaj pampa quineltocaj icamanal Toteco, nimantzi quicajtehuaj. Sequinoc masehualme itztoque quej nopa xinachti cati tepejqui huitztzala. Inijuanti quicaquij icamanal Toteco, pero más mocuatotoníaj ica miyac tamanti ipan ni taltipacti. Quinequij quipiyase miyac tomi, yeca nopa tamanti cati quinequij quiijyomictíaj icamanal Toteco huan amo quipiya itajca. Nopa masehualme amo nelnelía quinequij quitequipanose Toteco. Sequinoc masehualme itztoque quej nopa xinachti cati tepejqui ipan cuali tali. Inijuanti quicaquij icamanal Toteco huan quimachilíaj. Inijuanti, quena, temacaj inintajca. Sequij nopa masehualme itztoque quej nopa xinachti cati temacac cien hueltas imiyaca nopa xinachti cati quitoctoyaj, huan sequij quej cati temacac sesenta hueltas imiyaca, huan sequij quej cati temacac treinta hueltas imiyaca nopa xinachti cati quitoctoyaj.” Jesús quinilhui seyoc tatenpohualisti, quiijto: “Quema Toteco cati itztoc ipan ilhuicac tanahuatis ipan ni taltipacti, elis quej imil ni tacat cati nimechilhuis. Se tacat quitojqui trigo cati cuali ipan imil. Pero quema cochtoya, hualajqui icualancaitaca huan quitojqui seyoc tamanti xinachti cati nesqui nojquiya quej trigo, pero amo teno ipati itajca. Huan icualancaitaca quitoctejqui huan yajqui. Teipa nopa trigo cati cuali ixhuac huan temacac itajca, huan nojquiya nesqui para oncayaya sequinoc tzonti cati amo cuali. Huan itequipanojcahua yajque quicamanalhuitoj ininteco, quiilhuijque: ‘Toteco, tijtojque cuali xinachti ipan momil. Huajca ¿para ten nojquiya quipiya nopa cati amo cuali?’
Isaías 35:10Nopa masehualme cati TOTECO quinmaquixtijtoc huicatiyase huan tzajtzitiyase; huan ajsise altepet Jerusalén , ica miyac paquilisti. Ayecmo quema quipiyase taijyohuilisti, yon tequipacholi pampa nopona senquisa oncas paquilisti.
Hebreos 1:10-12Nojquiya Toteco Dios quiilhui Icone: “NoTeco, ipan ipejya nochi cati onca, ta tijchijchijqui itatzinpehualtil taltipacti. Ta tijchijchijqui nochi ilhuicacti ica momax. Nochi inijuanti tamise, pero ta, tiitztos para nochipa. Taltipacti huan ilhuicacti sosolihuise quej sosolihui se yoyomit. Tiquinmimilos quej elisquía se taquemit cati sosoltic huan ya ajsic hora para tantiyas. Pero ta, noTeco, tielis san se para nochipa. Amo quema tihuehuejtiyas, yon amo quema tamis monemilis.”
1 Corintios 15:24-26Huan ica teipa Toteco Cristo quintanis nochi icualancaitacahua cati motocaxtíaj cati quipiyaj tanahuatili, huan cati quipiyaj tequiticayot huan cati quipiyaj chicahualisti. Huan nochi imasehualhua cati itztoque ipan itanahuatilis Toteco Cristo quimacas Toteco Dios, iTata, para yaya ma quinnahuati. Pero monequi para Cristo tanahuatis hasta quintanis nochi icualancaitacahua. Huan icualancaitaca cati hasta más teipa Cristo quitamiltis elis miquilisti. Huan quema yaya quitzontamiltis miquilisti, amo aqui más miquis.
Apocalipsis 11:15-19Huan nopa chicompa ilhuicac ejquet tapitzqui huan nijcajqui miyac cati itztoyaj ipan ilhuicac cati tzajtzique chicahuac, huan quiijtojque: “Ama nochi taltipacti mochijtoc iaxca Toteco Dios huan iaxca Cristo para ma quinahuati. Huan yaya tanahuatis para nochipa huan amo quema tamis.” Huan nopa veinticuatro huehue tacame cati mosehuíaj ipan inisiyas yejyectzitzi iixpa Toteco motancuaquetzque huan quihueyimatque Toteco Dios. Huan quiijtojque: “Timitzhueyitascamatij Toteco Dios cati tijpiya nochi chicahualisti. Ta tiitztoya hasta quema ipejya nochi ten onca huan ama tiitztoc huan noja tiitztos para nochipa. Timitztascamatij pampa ama ta tijcuitoc mochicahualis cati nelhueyi huan ya pejqui titanahuatía. Tahuel mitzcualancaitaque masehualme ipan nochi talme cati amo mitzneltocaj, huan ama ya ajsic tonali para ta tiquincualancaitas huan tiquintatzacuiltis. Ya ajsic tonali para ta, Toteco, tiquintajtolsencahuas cati mictoque. Ya ajsic hora tiquintaxtahuis motajtolpanextijcahua cati mitztequipanohuayayaj, huan momasehualhua cati tiquinchijtoc tatzejtzeloltique. Huan tiquintaxtahuis nochi masehualme cati mitztepanitaj ten cati huejhueyi masehualme hasta cati pisiltzitzi. Huan ajsic hora para tiquintzontamiltis inijuanti cati tasosolohuayayaj ipan taltipacti.” Huan niquitac tapojtoya ihueyi tiopa Toteco cati eltoc nepa ilhuicac. Huan nepa calijtic nesqui nopa Caxa cati quipixqui nopa camanal sencahuali cati Toteco quichijqui ica imasehualhua huejcajquiya. Huan tapetaniyaya, huan tahuejchihuayaya, huan tatomoniyaya, huan mohuisohuayaya tali, huan huetziyaya huejhueyi tesihuit.
Juan 14:2-3Nepa ilhuicac campa ichaj noTata onca miyac calme para ipan anitztose. Sinta amo melahuac, nimechilhuijtosquía. Na niyas nepa nimechchijchihuiliti amochaj campa anitztose. Huan quema ya nimechsencahuilijtos amochaj, huajca sempa nihualas huan nimechhuicas para anitztose nohuaya nepa campa niitztos.
1 Tesalonicenses 5:1-11Toicnihua, amo monequi timechtajcuilhuise quenicatza huan quema nochi ya ni panos. Pampa cuali anquimatij taloch ajsis nopa tonali ten iaxca Tohueyiteco. Ajsis quema masehualme amo moilhuise para ajsisquía, quej se tachtejquet calaqui san nima ica tayohua. Masehualme quiijtojtose ya onca tasehuilisti huan ya itztoque ica cuali, huan ipan nopa talojtzi quinajsis se hueyi tatzacuiltili. Nimantzi hualas quej se sihuat quema pehua itacuajcualol para tatacatiltis huan amo aqui huelis cholos. Pero amojuanti noicnihua, amo anitztoque ipan tzintayohuilot para nopa tonali amechmajmatis quej tamajmatía se tachtejquet ica tayohua. Amojuanti ya annejnemij ipan taahuili o campa tona. Ya anquiixmatij Toteco Jesucristo huan ayecmo anitztoque ipan tzintayohuilot. Yeca ama ma ayecmo tiitztoca quej masehualme cati cochtoque huan amo quimatij taya oncas. Ma titachixtoca para quema ajsis nopa tonal. Ma tijpiyaca cuali totalnamiquilis. Cati amo quiixmatij Toteco itztoque quej masehualme cati cochtoque o cati ihuintitoque tayohua. Pero ma tijpiyaca cuali totalnamiquilis pampa tiitztoque quej masehualme cati nemij tonaya. Ma tijneltocaca Toteco ica nochi toyolo. Ma titeicnelica. Ma timochiyaca ica paquilisti para Toteco cati techmaquixtijtoc techhuicas. Sinta tijchihuaj nochi ni tamanti, timocualtalijtose quej se soldado cati motalilía se iyolixtepos tzajcayo huan itepos tzontzajca para quimocuitahuis itacayo ipan tatehuilisti. Pampa Toteco Totata amo techtalijtoc para tijselise tatzacuiltilisti. Techtalijtoc para techmaquixtis por cati Jesucristo techchihuilijtoc. Yaya mijqui por tojuanti para ma tiitztoca ihuaya para nochipa masque timictoque o noja tiitztoque quema yaya hualas. Yeca noja más ximoyolchicahuaca ipan Toteco huan ximomacaca tetili se ica sequinoc quej ya nijmati para anquichijtiyahuij.
Isaías 51:6“Xitachiyaca huejcapa campa ilhuicacti huan xitachiyaca tatzinta campa taltipacti. Pampa ne ilhuicacti ixpolihuis quej pocti, huan ni taltipacti sosolihuis quej se yoyomit cati tahuel moquentijtoque. Nochi masehualme cati itztoque ipan ni taltipacti miquise quej sayolime. Pero na nitemaquixtis para nochipa huan quema nitanahuatis, notanahuatilis elis xitahuac huan amo quema tamis.
Sofonías 1:14-18“Nechcatitoc nopa tonal quema niininTECO nitetajtolsencahuas. Quena, tahuel nimantzi monechcahuijtihuala quema nitetatzacuiltis. Nelfiero elis nopa tonali hasta tacame cati más motemacaj chocase huan tahuejchihuase. Ipan nopa tonal nesis quenicatza niininTECO ninelcualantoc huan nochi majmahuise huan ayecmo quimatise taya quichihuase, san motamipasolose. Huan quema tamis nopa tasosololisti, ayecmo teno mocahuas. Elis se tonali ten tequipacholi huan taohuijcayot. Elis se tonali quema tamixtentos huan tzintayohuiyas. Ipan nopa tonal molinis tapitzali huan miyac tzajtzise pampa sosolihuis inintepa nopa altepeme cati moyahualojtoque. Huan huetzise nopa huejcapantique torres campa tachiyayayaj huejca para tamocuitahuise. “Niquintaijyohuiltis nopa masehualme huan nemise quej popoyotzitzi pampa tajtacolchijque ica na niininTECO. Inieso mosemanas campa hueli quej quema mosemana taltepocti, huan ininacayo palanis quej cuitat.” Ipan nopa tonali yon ininplata tomi, yon inioro tomi amo huelis quinmanahuis ten ihueyi cualancayo TOTECO pampa nochi tali tamitatas ica icualancayo. Huan nochi masehualme ipan taltipacti polihuise ica se talojtzi.
Apocalipsis 20:11-15Huan niquitac se hueyi siyaj cati chipahuac huan Toteco mosehuijtoya nopona. Huan iixpa ya polijqui taltipacti huan nochi cati eltoya ipan ilhuicacti huan ayecmo mopanti yon cana. Huan niquinitac nochi mijcatzitzi cati huejhueyi huan pisiltzitzi moquetztoyaj iixpa nopa hueyi siyaj. Huan quintapo nochi amatapohualme. Huan teipa quitapo seyoc amatapohuali cati quipixtoya inintoca masehualme cati itztose para nochipa. Huan Toteco quintajtolsencajqui nochi nopa mijcatzitzi ica cati quichijtoyaj quej cati ijcuilijtoc ipan nochi nopa amatapohualme. Huan itztoyaj nopona nochi mijcatzitzi cati mictoyaj ipan tali huan quintalpachojque huan nochi cati mijque ipan hueyi at. Huan itztoyaj inialmas nochi cati itztoyaj ipan tit. Huan Toteco quintajtolsencajqui nochi quej quinamiqui ica nopa tamanti cati quichijtoyaj ipan taltipacti. Huan nochi nopa mijcatzitzi inihuaya inialmas cati achtohui itztoyaj ipan tit, quincuamajcajque ipan nopa tit cati nelpano hueyi. Huan nopa tit cati nelpano hueyi eltoc nopa ompa miquilisti. Quena, nochi masehualme cati amo quipixque inintoca ijcuilijtoc ipan nopa amatapohuali cati quiijtohua ajquiya inijuanti quipiyaj nemilisti yancuic para nochipa quincuamajcajque ipan nopa tit cati nelpano hueyi.
Lucas 12:35-40“Xiitztoca ximocualtalijtoca huan xijpixtoca amotaahuilhua tatatoque para quema nihualas masque niajsis tonaya o tayohua. Xiitztoca quej tetequipanohuani cati quichiyaj ininteco ma tacuepili ten itacualis ten nenamictili. Inijuanti amo cochij para huelis quicaltapose nimantzi quema yaya ajsis huan quinnojnotzas. Huan quej nopa nijnequi ximocualtalijtoca huan xitachixtoca para quema nihualas. Cuali quipantise nopa tetequipanohuani cati tachixtoque quema tacuepilis ininteco. Nelía nimechilhuía, ininteco moyoyontis quej se tetequipanojquet huan quinsehuis campa mesa huan quintamacas. Huan masque ininteco tacuepilis tajcoyohual o ya tanestihuala, sinta nopa tetequipanohuani tachixtoque, cuali ininpantis. Anquimatij sinta se masehuali quimatisquía ipan taya hora ajsisquía se tachtejquet, quichixtosquía huan amo quicahuilisquía ma calaqui para tachtequis ipan ichaj. Huajca amojuanti nojquiya ximocualtalijtoca pampa na cati niMocuetqui Masehuali nihualas ipan se hora quema amo antechchiyaj.”
Mateo 13:47-50“Masque masehualme quicahuilíaj Toteco cati itztoc ilhuicac ma quinnahuati, noja itztose nica inihuaya amo cuajcualme. San se que michtajtamani cati quimajcahuaj inimata ipan hueyi at huan quinitzquíaj nochi tamanti michime. Huan quema cuali temitoc inimata, quitalíaj xalixco huan mosehuíaj huan nopa cuali michime quintemaj ipan chiquihuit huan cati amo cuali quintepehuaj. Quej ni nojquiya elis quema tamis taltipacti. Ilhuicac ehuani hualase huan quinquixtise nopa amo cuajcualme cati itztoque inihuaya inijuanti cati xitahuaque iixpa Toteco. Huan nopa amo cuajcualme quinmajcahuase campa tit huan nepa chocase huan tanhuehuechocase pampa tahuel taijyohuise.”
Salmos 98:7-9¡Ma ajcahuaca chicahuac nochi nopa hueyi at huan ma quipaquilismaca Toteco! Nochi taltipacti huan cati itztoque ipani ma tzajtzica huan ma quiijtoca: “Tijhueyitalise Toteco.” Nopa hueyame ma paquica, huan masehualme ma momatatzinica, huan nochi tepeme ma huicaca ica paquilisti iixpa TOTECO, pampa yaya huala para quintajtolsencahuaqui xitahuac nochi masehualme cati itztoque ipan ni taltipacti.
Apocalipsis 17:14Huan teipa inijuanti ica nopa fiero tapiyali quitehuise nopa Pilborregojtzi. Pero nopa Pilborregojtzi quintanis pampa yaya nopa Dios cati más hueyi que nochi cati masehualme quintocaxtíaj dioses. Yaya nopa Tanahuatijquet cati más hueyi que nochi tanahuatiani. Huan imasehualhua cati itztoque ihuaya nopa Pilborregojtzi itztoque cati Toteco quintapejpenijtoc huan quinnotztoc, huan inijuanti temachme.”
Malaquías 4:1-3“Monechcahuía nopa tonali quema nitetajtolsencahuas. Nopa tonal elis quej se tit cati nelía totonic. Huan nopa tonali nochi cati mohueyimatij huan nochi cati amo cuali ininemilis tatase quej sacat cati huactoc. Quena, elis quej tamitatas se hueyi cuahuit hasta yon inelhuayo amo mocahuas.” Quej ni quiijtohua TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij. “Pero para amojuanti cati antechimacasij huan antechicnelíaj, monextis se cati elis quej se tonati. Huan campa ajsis itaahuil nochi elis xitahuac huan quichicahuas nochi cati monequi. Huan amechtojtomas para anhuitontinemise ica paquilisti quej pilbecerrojtzitzi cati quinquixtijtoque ten campa quintzactoyaj. Huan ancuajcualme anmoquetzase ininpa amocuajcualme pampa amo cuali masehualme elise san quej cuajnexti amoicxita.” Quej ni quiijtohua TOTECO Cati Quinyacana Iilhuicac Ejcahua Ma Tatanitij.
Apocalipsis 7:9-17Teipa nijtachili huan niquinitac nelpano miyaqui masehualme hasta amo aqui hueli quinpohua. Hualajtoyaj ten campa hueli talme, huan ten nochi xinachti masehualme, huan ten masehualme ica sesen tamanti inintalnamiquilis huan inincostumbres, huan masehualme cati camanaltij nochi tamanti camanali cati onca ipan taltipacti. Huan nochi inijuanti moquetztoyaj imelac nopa hueyi siyaj huan iixpa nopa Pilborregojtzi. Moquentijtoyaj iniyoyo cati chipahuac huan cati huehueyac huan inimaco quipixtoyaj imacuayo apachijti, huan tzajtziyayaj chicahuac huan quiijtohuayayaj: “¡Hueyi paquilisti! Ya techmaquixti ni Pilborregojtzi huan Toteco Dios cati mosehuía ipan ihueyi siyaj cati yejyectzi.” Huan nochi ilhuicac ehuani cati moquetztoyaj yahualtic ten nopa nahui tamanti cati yoltoque huan nopa huehue tacame motancuaquetzque imelac nopa hueyi siyaj cati yejyectzi huan quihueyimatque Toteco. Quiijtojque: “¡Paquilisti! Ma tijpaquilismacaca huan ma tijhueyichihuaca Toteco Dios para nochipa huan amo quema ma tami. Ma tijnextilica nochi tatepanitacayot, huan ma tijhueyitascamatica para nochipa. San yaya quipiya nochi talnamiquilisti, huan nochi tequiticayot, huan nochi chicahualisti, huan yaya quipiyas para nochipa. Quej nopa ma eli.” Huan teipa se ten nopa veinticuatro huehue tacame nechtatzintoquili: “¿Ta tijmati ajquiya inijuanti ne cati moquentíaj iniyoyo chipahuac huan huehueyac, huan ten canque hualajtoque?” Huan na niquilhui: “Tate, ta cati tijmati ya nopa.” Huan yaya nechilhui: “Inijuanti hualajque ten nopa tonali ten hueyi taijyohuilisti huan quichicuenijtoque iniyoyo ica ieso nopa Pilborregojtzi, huan yeca quichijtoque chipahuac iniyoyo. “Yeca moquetzaj imelac ihueyi siyaj Toteco huan quitequipanohuaj tayohua huan tonaya nepa ipan ichaj. Huan Toteco Dios cati mosehuía ipan ihueyi siyaj cati yejyectzi quinmocuitahuía. Ayecmo quema mayanase, yon amiquise. Huan ayecmo quintatis tonati, yon ayecmo quimatise tatotoniya chicahuac. Pampa nopa Pilborregojtzi cati itztoc tatajco nopa hueyi siyaj cati yejyectzi elis inintamocuitahuijca. Huan quej se tamocuitahuijquet quichihua ica iborregojhua, yaya quinhuicas campa meya at cati yoltoc huan cati temaca nemilisti para nochipa. Huan Toteco quinhuachilis iniixayo para ayecmo quema chocase.”
1 Tesalonicenses 4:16-17Pampa yaya Tohueyiteco tzajtzis ica hueyi tanahuatili huan hualtemos ten ilhuicac. Huan nopa ilhuicac ejquet cati más quipiya chicahualisti camanaltis nelía chicahuac huan se quipitzas itapitzal Toteco para temachiltise taya onca. Huan achtohui moyolcuise inintacayohua nopa taneltocani cati ya mictoque. Teipa Toteco techquixtis huan techtejcoltis tojuanti cati noja tiitztose ipan taltipacti san sejco ica inijuanti para timopantise ihuaya Tohueyiteco nepa campa mixti ipan ilhuicacti. Huan quej nopa tiitztose para nochipa ihuaya Tohueyiteco.
Mateo 24:36“Amo aqui quimati taya tonali, yon taya hora nitacuepilis. Amo quimatij nopa ilhuicac ehuani huan yon na niIcone amo nijmati; san noTata, quena. San yaya quimati.
Mateo 24:23-27“Huajca sinta amechilhuise: ‘Nica itztoc Cristo’, o quiijtose: ‘Nepa itztoc’, amo xiquinneltocaca. Pampa hualase miyac tacajcayahuani cati quiijtose inijuanti Cristo, o inijuanti tajtolpanextiani. Huan quichihuase huejhueyi tanextili huan tamanti cati quinextilis chicahualisti para tacajcayahuase. Sinta huelis, quincajcayahuasquíaj nojquiya inijuanti cati Toteco quintapejpenijtoc. Xiquitaca, ya nimechilhuijtoc ama nochi cati panos teipa. “Huajca sinta amechilhuise: ‘Xiquitatij Cristo itztoc ipan huactoc tali’, amo xiyaca. Huan sinta amechilhuise: ‘Xiquitatij Cristo itztoc calijtic’, amo xiquinneltocaca. Pampa quema na cati niMocuetqui Masehuali nihualas, nochi nechitase. Elis quej quema onca tapetanilot cati chicahuac cati quisa campa quisa tonati huan yahui hasta campa oncalaqui tonati huan nochi hueli quiitaj. San se elis ipan nopa tonal quema nitacuepilis.
Mateo 25:31-46“Na cati niMocuetqui Masehuali sempa nihualas ipan taltipacti ipan tatanexti huan nohuaya hualase nopa ilhuicac ehuani cati tatzejtzeloltique. Huan quema nihualas, nimosehuis ipan nosiya cati yejyectzi huan nitetajtolsencahuas. Huan mosentilise noixpa nochi masehualme ten nochi talme huan na niquiniyocatalis cati cualme huan cati amo cualme quej se tamocuitahuijquet quiniyocatalía borregojme huan chivojme. Huan nopa borregojme niquintalis ipan nonejmat huan nopa chivojme ipan noarraves. Huan na nitanahuatijquet niquinilhuis nopa masehualme cati itztose ipan nonejmat: ‘Xihualaca amojuanti cati noTata amechtiochijtoc. Xicalaquica campa yaya tanahuatía, pampa huejcajquiya quema ayemo oncayaya taltipacti, yaya quisencajqui ya nopa para teipa anquiselise. Pampa nimayanayaya huan amojuanti antechtamacaque, huan quema niamiquiyaya, amojuanti antechamacaque. Huan nieliyaya se sejcoyoc ejquet ipan amoaltepe, huan antechselijque ipan amochajchaj. Amo nijpiyayaya cati nimoquentis huan antechmacaque noyoyo. Nimococohuayaya huan antechmocuitahuitoj. Niitztoya ipan tatzacti huan anyajque antechitatoj.’ “Huan teipa nopa cati xitahuaque iixpa Toteco nechtatzintoquilise: ‘Toteco, ¿quemaya timitzitaque timayanayaya huan timitztamacaque, o quema tiamiquiyaya huan timitzamacaque? Huan ¿quemaya timitzpantijque quej se sejcoyoc ejquet ipan toaltepe, huan timitzselijque ipan tochajchaj, o amo tijpiyayaya moyoyo huan timitzyoyontijque? Huan ¿quemaya timococohuayaya o tiitztoya ipan tatzacti huan timitzitatoj?’ “Huan na niTanahuatijquet niquinilhuis: ‘Nelía nimechilhuía, quema anquipalehuiyayaj se ten ni noicnihua cati teicneltzitzi, niquitac quej elisquía na antechpalehuiyayaj.’ “Huan teipa niquinilhuis inijuanti cati itztoque ipan noarraves: ‘Techtalcahuica anamo cuajcualme. Xiyaca ipan nopa tit cati amo quema sehuis cati Toteco quisencajtoc para Amocualtacat huan iajacahua. Pampa nimayanayaya huan amo teno antechmacaque ma nijcua, huan niamiquiyaya huan amo antechamacaque. Huan nieliyaya se sejcoyoc ejquet ipan moaltepe, huan amo antechselijque ipan amochajchaj. Antechitaque quema amo nijpiyayaya noyoyo para nimoquentis, huan amo antechmacaque noyoyo. Nimococohuayaya huan niitztoya ipan tatzacti, huan amo antechpalehuijque.’“Huan na niquinnanquilis: ‘Nelía nimechilhuía, pampa amo anquinpalehuijque ni noicnihua cati teicneltzitzi, huajca niquita quej elisquía amo antechpalehuijque na.’ “Huan nopa masehualme yase campa Toteco quintatzacuiltis para nochipa, huan nopa masehualme cati xitahuaque iixpa Toteco yase ilhuicac campa itztose para nochipa.”

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

Apocalipsis 1-22
Lucas 21:5-38
2 Pedro 3
Juan 14:1-4
Marcos 13
Lucas 12:35-48
Isaías 5:15-16
Mateo 13:24-43
Salmos 98
Isaías 13:6-13
Malaquías 4
1 Tesalonicenses 4:13-18
Mateo 24
Romanos 14:10-12
2 Timoteo 3:1-5
Hechos 17:30-31
Mateo 25
Salmos 96

 
XIMOCUEPA