Central


Imiquilis se cati taneltocaquet

Salmos 23:4Masque ninemis ipan tzintayohuilot nechca miquilisti, amo teno niquimacasis, pampa ta, TOTECO, tiitztoc nohuaya. Ica mocuatopil techmanahuía ten cati amo cuali. Huan ica mocuachicol ten huehueyac, techtilana quema seyoc ojti nijtoquilisnequi.
1 Juan 5:11-13Huan ya ni cati Toteco techyolmelahua: Toteco techmacatoc nemilisti cati yancuic huan ni nemilisti cati yancuic eltoc ipan Icone Jesucristo. Yaya cati quipiya Icone Toteco ipan iyolo quipiya nemilisti cati yancuic, pero cati amo quipiya Icone, amo quipiya nopa nemilisti. Nimechtajcuilhuía amojuanti cati anquineltocaj itoca Icone Toteco. Nijnequi xijmatica temachti ya anquipiyaj nemilisti yancuic cati amo quema tamis, huan para más xijneltocaca ya.
Juan 11:25-27Huan Jesús quiilhui Marta: ―Na cati niquinyolcui masehualme cati mictoque huan sempa niquinmaca nemilisti. Masque miquis itacayo se cati nechneltoca, quipiyas nemilisti yancuic para nochipa. Huan nochi masehualme cati itztoque huan nechneltocaj amo miquise para nochipa. ¿Tijneltoca cati nimitzilhuía? Huan Marta quiilhui: ―Quena, noTeco nijneltoca ta tiCristo, tiIcone Toteco. Tiitztoc yaya cati tijchiyayayaj para ajsis ipan totaltipac.
Juan 8:51Nelía nimechilhuía, cati quichihuas cati niquilhuía, amo quipantis miquilisti.
2 Timoteo 4:6-8Pero ica na, ya nijtoyajtoc nonemilis para Toteco quej se tacajcahualisti cati atic, huan ya monechcahuijtihuala nopa tonali quema nimiquis. Na nitatehuijtoc chicahuac quej se cuali soldado monequi quichihuas. Na ya nijtamiltijtoc nochi notequi quej se motalojquet cati motalojtoc hasta campa ontami. Huan nimochijtoc temachti ipan nopa tamachtili cati Toteco nechnextili ma nijneltoca. Huajca ama nechchiya ica se corona cati nijtantoc pampa nijchijqui cati xitahuac. Huan Tohueyiteco, nopa tequitiquet cati xitahuac, nechmacas nopa corona quema techtequitachilis nochi titaneltocani. Huan amo san na nijselis se corona, nojquiya quiselise nochi taneltocani cati tahuel quichixtoque ma huala.
1 Corintios 13:12San se ica tojuanti. Ama eltoc quej tijtachilíaj Toteco ipan se tescat campa tzintayohua huan amo hueli tiquitaj cuali, pero teipa quema yaya sempa hualas, timoixtachilise. Amantzi niquixmati se quentzi, pero teipa niquixmatis senquisa quej Toteco senquisa nechixmati.
1 Corintios 2:9Eltoc quej ijcuilijtoc ipan Icamanal Toteco campa quiijtohua: “Amo aqui quiitztoc, yon quicactoc, yon moilhuijtoc, quenicatza nelpano yejyectzi nopa tamanti cati Toteco quisencajtoc para quinmacas nopa masehualme cati quiicnelíaj.”
Apocalipsis 21:4Huan Toteco quinhuachilis nochi iniixayo. Huan ayecmo quema aqui miquis, yon motequipachos, yon chocas, yon mococos pampa ya panotoc nochi ni tamanti cati achtohuiya eltoya ipan nopa achtohui taltipacti.”
Apocalipsis 14:13Huan nijcajqui se ipan ilhuicac cati nechilhui ma niquijcuilo ni camanali: “Paquilisti para masehualme cati miquise ama huan teipa cati motatzquilijtoque ipan Toteco.” Huan Itonal Toteco quiijtohua: “Quena, paquilisti pampa ya tanqui nochi nopa taijyohuilisti cati quinpanoyaya. Huan nochi nopa cuali tamanti cati quichijtinenque momatis ipan ilhuicac, huan Toteco quintaxtahuis.”

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

Salmos 139:13-18
Salmos 23
1 Corintios 15
Juan 14:1-4
Juan 5:24-30
Lucas 23:39-43
Lucas 16:19-31
1 Tesalonicenses 4:13-18
Hebreos 2:14-15

 
XIMOCUEPA