Central


Coneme:  Tiquintalnamictis o tiquinxitahuas coneme

Proverbios 29:17Xijxitahua mocone huan huelis timosiyajquetzas huan amo timoyoltequipachos por ya. Quena, yaya quichihuas para nelía tiyolpaquis.
Efesios 6:1-4Xitacaquica anconeme cati anquineltocaj Tohueyiteco. Xijchihuaca cati amotata huan amonana amechilhuía pampa ya nopa cati xitahuac. Xijtepanitaca amotata huan amonana pampa ya ni nopa achtohui tanahuatili cati amechtencahuilía cati Toteco amechmacas sinta anquichihuase. Quena, sinta tiquintepanitase tonana huan totata, techtencahuilijtoc para tijpiyase se tonemilis cati cuali huan tiitztose miyac xihuit ipan ni taltipacti. Huan antetajme, xitacaquica. Amo xiquincualancamacaca amoconehua. Xiquiniscaltica cuali. Xiquintalnamictica ica taicnelijcayot huan xiquinmachtica cati Tohueyiteco quinequi ma quimatica.
Proverbios 13:24Se masehuali cati amo quitacahualtía icone quema quichihua tamanti cati amo cuali, quinextía para amo quiicnelía. Pero cati nelía quiicnelía icone, pehua quixitahua quema noja pisiltzi.
Proverbios 22:6Xijnextili mocone quema noja pisiltzi para ma yahui ipan nopa ojti cati TOTECO quisencajtoc para ya. Huan quema yaya huehuejtiyas noja nopona monejnemiltis.
Proverbios 23:13-14Amo xijcahua para tijtacahualtis huan tijxitahuas mocone. Masque tijmaquilis ica se cuapipitzti, amo miquis. Sinta tijxitahuas cuali, masque monequi tijmaquilis ica cuapipitzti, tijmanahuis para amo yas micta.
Colosenses 3:21Xitacaquica amojuanti cati anquinpiyaj amoconehua. Amo xiquincualancamacaca amoconehua para amo motequipachose.
Proverbios 10:13Quema se masehuali cati talnamiqui camanalti, nochi cati quicaquij momacaj cuenta para quimachilía miyac tamanti. Pero quema se cati huihuitic camanalti, nochi momacaj cuenta para monequi se acajya quihuitequis ica se cuahuit.
Proverbios 20:11Sinta cuali quichijtinemi se masehuali, masque yaya se conet, nochi quiitaj para itztoc xitahuac. Nochi quiitaj sinta monejnemiltía quej monequi huan sinta tapajpactic iyolo iixpa TOTECO.
Colosenses 3:20Huan anconeme, xijchihuaca nochi cati amotata huan amonana amechilhuíaj pampa ya nopa cati quipactía Toteco.
Proverbios 10:17Se masehuali cati quitacaquilía quema seyoc quixitahua nemi ipan nopa ojti cati yahui campa onca nemilisti. Pero se cati amo quitacaquilía cati quinequi quitalnamictis, mocuapolos.
Proverbios 13:1Se telpocat cati talnamiqui quiselía cati itata quiijtohua quema quitalnamictía, pero se cati tahuihuiita amo quitacaquilía cati quitacahualtía.
Proverbios 15:5Se telpocat cati huihuitic amo quinequi quitacaquilis itata quema quitacahualtía. Pero se cati talnamiqui, yaya quena. Quicaqui huan quichihua cati itata quiilhuía.
Proverbios 22:15Se oquichpil quichihua miyac tamanti huihuiyot por nopa huihuiyot cati eltoc ipan iyolo, pero cati quitalnamictía ica se cuapipitzti quiquixtilis ihuihuiyo.
Proverbios 29:15Se conet cati quitacahualtíaj huan quihuitequij ica cuapipitzti quema quinamiqui, teipa elis talnamiqui. Pero se conet cati san quicahuilíaj ma quichihua cati quinequi, quinpinahualtis itatahua.
Proverbios 19:18Xiquinxitahua moconehua quema noja onca pajti huan quema ayemo quipiyaj miyac xihuit. Sinta amo tiquintalnamictía eltoc quej tijnequi ma miquica.

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

Proverbios 6:20-23
Proverbios 23:22-25
Proverbios 19:20
Proverbios 19:27
Proverbios 19:29

 
XIMOCUEPA