Occidental


Tlajtlacoli

1 Juan 1:9Pero sintla tiquilhuise Toteco totlajtlacolhua catli tijchijtoque, huajca yaya temachtli huan quichihua san catli xitlahuac, huan techtlapojpolhuis totlajtlacolhua huan techyolpajpacas ica nochi catli amo cuali tijchijtoque.
Isaias 43:18-19 “Pero xiquelcahuaca nochi catli nijchijtoc catli panoc huejcajya. Ayacmo xiquelnamiquica pampa catli nijchihuas ama elis más hueyi que catli nijchijqui huejcajya. Ama nijchihuas se tlamantli catli senquistoc yancuic. ¡Xiquitaca, ya pejtoc nijchihua! ¿Amo anquiitaj? Na nijtlapos se ojtli ipan nopa huactoc tlali para ipan ma mocuepaca nomasehualhua hasta inintlal, huan nijchihuas ma onca miyac atlajtli campa amo quema oncatoc.
Hebreos 4:16Huajca ma timonechcahuica ica temachili campa mosehuijtoc Toteco catli nochi quinahuatía. Huan ma amo timajmahuica tijtlajtlanise itlapalehuil, pampa temachtli techtlasojtlas huan techpalehuis ipan tlen hueli tlatoctzi quema más monequi pampa hueyi iyolo ica tojuanti.
2 Corintios 7:8-11Masque anmechtequipacholmacac nopa seyoc noamatlajcuilol, huan nojquiya na nimotequipacho quema nimechtitlanili, ama ayacmo nimotequipachohua. Ama niquita para nopa amatlajcuiloli san anmechmacac tequipacholi para se tlatoctzi. Huajca ama nelía nipaqui. Amo nipaqui pampa anmechtequipacholmacac noamatlajcuilol, pero nipaqui pampa nopa tequipacholi anmechpalehui para anmoyolcuepque ica catli amo cuali anquichihuayayaj. Quena, Toteco Dios quinequi para imasehualhua ma motequipachoca hasta moyolpatlase. Huajca quiijtosnequi para nopa amatlajcuiloli anmechpalehui miyac. Sintla se masehuali motequipachohua quen Toteco Dios quinequi, moyolcuepa tlen itlajtlacolhua, huan momaquixtía. Huan nochipa paquis pampa quej nopa quichijtoc. Pero quema se masehuali san motequipachohua huan amo moyolcuepa quen miyac quichihuaj ipan ni tlaltipactli, nopa tequipacholi san quihualica miquilistli. Huajca ximomacaca cuenta quenicatza anmechpalehui nopa tequipacholi catli anmechpanti pampa anmotequipachojque quen Toteco quipactía. Chicahuac anquinequiyayaj anmomanahuise huan yeca ancualanque ica nopa tlacatl catli tlajtlacolchijtoya. Catli panoc quichijqui para anquiimacasise Toteco huan para anquinequise ma niya nimechpalehuiti. Huan amoseltzitzi anmotemacaque para anquitlatzacuiltise nopa tlajtlacolchijca tlacatl. Anquichijque nochi catli anhuelque para anquixitlahuase nopa tlamantli para ama ma nesi amojuanti amo anquihuicaj tlajtlacoli.
Salmos 103:11-12pampa yaya quipiya nelhueyi iyolo ica nochi catli quiimacasij huan quitlepanitaj. Quena, itlaicnelijcayo nelhueyi quen ihuexca ilhuicactli. Toteco techquixtili totlajtlacolhua huan quitlali huejca tlen tojuanti. Quena, quitlali quen ihuejcaca campa hualquisa tonati huan hasta campa oncalaqui.
Miqueas 7:19Sempa tijpiyas hueyi moyolo tohuaya huan tijtlaltocas totlaixpanolhua. Quena, TOTECO, ticatzonpolihuiltis nochi totlajtlacolhua campa más huejcatla ipan hueyi atl.
Tito 3:4-7Pero teipa Toteco Totemaquixtijca technextili quenicatza yaya quintlasojtla huan quinicnelía nochi masehualme, huan yeca techmaquixti tlen totlajtlacolhua. Amo techmaquixti pampa tijchijtoyaj catli cuali huan catli xitlahuac, pero techmaquixti pampa techtlasojtlac. Quena, techyolpajpajqui huan techchijqui sempa ma titlacatica, huan ica Itonal Toteco techmacac nemilistli catli yancuic. Huan Toteco techmacatoc Itonal ica nochi ichicahualis por catli Jesucristo, Totemaquixtijca, quichijqui. Huan Toteco techchijtoc tixitlahuaque iixpa pampa hueyi iyolo tohuaya. Huan ama tijchiyaj timoaxcatise nopa nemilistli yancuic catli amo quema tlamis catli yaya techcahuilijtejtoc pampa tiiconehua.

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

Hebreos 10:19-23
Hebreos 9:24-28
Salmos 32
Salmos 51
Salmos 103

 
XIMOCUEPA