Occidental


Ilhuicac

Lucas 13:22-30Jesús noja nejnemiyaya ipan ojtli hasta altepetl Jerusalén huan quinpanotiyajqui altepeme huan ranchos huan tlamachtijtiyohuiyaya. Huan se quiilhui: ―Tohueyiteco, ¿nelquentzi masehualme quinmaquixtis Toteco Dios tlen inintlajtlacolhua? Huan Jesús quinanquili: ―Xijchihuaca campica ancalaquise ipan nopa pitzactzi puerta catli yohui ilhuicac, pampa miyaqui masehualme quinequise calaquise nepa huan amo huelise. Pampa ajsis se tonal quema motzacuas puerta. Huan nielis quen se tetata catli quitzacuas puerta ipan ichaj ica tlayohua huan ayacmo aqui quicahuilis ma calaqui. Huan anmoquetzase calteno, huan antechnotzase na huan antechilhuise: ‘Toteco, techcaltlapo’, huan na nimechnanquilis: ‘¡Amo! Amo nimechiximati, niyon nijmati canque anehuaj.’ Huan antechilhuise: ‘Titlacuajque huan tiatlique mohuaya, huan titlamachti ipan toaltepe’, pero na nimechilhuis: ‘Amo nimechiximati, niyon amo nijmati canque anehuaj. Techtlalcahuica amojuanti catli anquichihuaj catli amo cuali.’ Huan anchocase huan antlanhuehuechocase ica tlatzacuiltili huan calijtic campa Toteco tlanahuatía anquiitase Abraham, Isaac, Jacob huan nochi tlajtol pannextiani, huan anmocahuase calteno. Huan masehualme hualase campa hualquisa tonati huan campa oncalaqui, huan hualase tlen norte huan tlen sur huan mosehuise campa mesa campa tlanahuatía Toteco. Huan sequin catli ama teicneltique, Toteco quinhueyitlalis ipan nopa tonal, huan sequin catli tlayacanaj ama, Toteco quinechcapantlalis.
Juan 14:1-7 “Amo ximotequipachoca. Xijneltocaca Toteco huan techneltocaca nojquiya. Nepa ilhuicac campa ichaj noTata onca miyac calme para ipan anitztose. Sintla amo melahuac, nimechilhuijtosquía. Na niyas nepa nimechchijchihuiliti amochajchaj campa anitztose. Huan quema ya nimechsencahuilijtos amochajchaj, huajca sempa nihualas huan nimechhuicas para anitztose nohuaya nepa campa niitztos. Anquimatij canque niyas huan anquimatij nopa ojtli catli ipan anyase.” Huan Tomás quiilhui: ―NoTeco, amo tijmatij canque tiyas, huajca ¿quenicatza huelis tijmatise nopa ojtli para ipan tiyase? Huan Jesús quiilhui: ―Na niojtli, nitehuica ilhuicac. Na niitztoc catli melahuac, huan nitemaca nemilistli yancuic para nochipa. Amo aqui huelis ajsiti campa itztoc noTata nepa ilhuicac sintla amo nechneltoca. Sintla nelía antechiximajtoyaj na, nojquiya ya anquiiximajtoyaj noTata. Pero para ama huan teipa xijmachilica ya anquiiximajtoque noTata huan ya anquiitztoque.
Mateo 22:23-33Ipan nopa tonali yajque sequin saduceos quicamanalhuitoj Jesús. Saduceos tlamachtíaj para amo quema hueli moyolcuise mijcatzitzi sempa. Huan inijuanti quitlatzintoquilijque Jesús: ―Tlamachtijquetl, itlanahuatilhua Moisés quiijtohuaj sintla se tlacatl miquis huan amo quicajtejtoc niyon se conetl, huajca itlaca icni nopa tlacatl catli mijqui monequi mosihuajtis ihuaya nopa cahualtzi para quipiyase se conetl catli elis quen icone yaya catli mijqui huan quej nopa catli mijqui quinpiyas iteipa ixhuihua. Se tonal itztoyaj chicome icnime ipan totlal, huan nopa catli achtihui ejquetl mosihuajti huan teipa mijqui huan amo quipixqui se conetl. Huajca itlaca icni catli iteipan ejca mosihuajti ihuaya nopa cahualtzi. Huan nojquiya mijqui huan amo quipixqui coneme. Huajca más itlaca teipan ejcahua mosihuajtijque ihuaya nopa sihuatl hasta ajsic chicome icnime catli mosihuajtijque ihuaya nopa sihuatl; huan sesen inijuanti mijque. Teipa nopa sihuatl nojquiya mijqui. Huajca ipan nopa tonal quema moyolcuise nochi catli mictoque, ¿catlique nopa chicome tlacame quipiyas nopa sihuatl para iaxca pampa nochi quipixque para ininsihua? Pero Jesús quinilhui: ―Anmocajcayajtoque pampa amo anquimatij Icamanal Toteco huan amo anquimachilíaj para nelía hueyi ichicahualis. Quema moyolcuise nochi masehualme catli mictoque, ayacmo mosihuajtise, niyon monamictise, niyon quisencahuase para iniichpocahua monamictise. Nochi itztose para nochipa quen itequihuajcahua Toteco catli itztoque nepa ilhuicac catli amo miquij huan yeca amo monequi monamictise para quinpiyase ininconehua. Pero quena, masehualme sempa moyolcuise. ¿Amo anquipojtoque catli Toteco quiijto quema ya mictoyaj tohuejcapan tatahua? Yaya quiijto: ‘Na niiTeco Abraham, Isaac huan Jacob.’ Huan pampa Toteco quiijto yaya ininTeco Abraham, Isaac huan Jacob quema inijuanti ya mictoyaj nica, huajca tijmatij inijuanti noja yoltoque nepa ilhuicac iixpa Toteco. Huan quema nochi nopa miyac masehualme quicajque quenicatza Jesús quinnanquili, nelía mosentlachilijque.
Filipenses 3:20-21Pero tojuanti amo tiitztoque quej nopa. Tojuanti ayacmo tiehuaj nica, tiehuani nepa ilhuicac campa itztoc Tohueyiteco. Huan titlachixtoque para quema Totemaquixtijca Tohueyiteco Jesucristo sempa hualas tlen nepa. Huan quema hualas, yaya techpatilis totlacayo catli teicneltzi catli ama timasehualme tijpiyaj para elis quen ya itlacayo catli yancuic catli eltoc onpano cuajcualtzi. Huan Jesucristo huelis techpatilis totlacayo pampa quipiya nopa chicahualistli catli más hueyi catli quimaca tlanahuatili ica nochi masehualme huan nochi catli onca.
Isaías 25:8-9Huan yaya TOTECO Catli Más Quipiya Tlanahuatili quitlamiltis miquilistli para nochipa huan quinhuachilis iniixayo nochi masehualme. Nojquiya quitlamiltis para nochipa nochi tlaijiyohuilistli huan pinahualistli catli quiajsiyaya itlal huan imasehualhua. Quej nopa quiijtojtoc TOTECO para quichihuas. Huan ipan nopa tonal masehualme quiijtose: “Yaya ni toDios. Ipan ya timotemachijque huan techmaquixtijtoc. Timochixque ipan ya, huajca ama ma tipaquica pampa techmaquixti.”
Apocalipsis5:9-13Huan inijuanti catli itztoyaj nepa iixpa nopa Pilborregojtzi huicaque se tiohuicatl catli yancuic, quiijtojque: “Ta tisenquistoc ticuali. Huan quinamiqui tijcuis nopa mimilijtoc amatlapohuali huan tijtlapanas isellos. Pampa mitzmictijque huan ica moeso tijcohui Toteco tojuanti catli tihualajque tlen nochi xinachtli masehualme, huan catli ticamanaltij nochi tlamantli camanali. Tijcohui Toteco tojuanti catli tihualahuij ipan masehualme catli quipiyaj sesen tlamantli inintlalnamiquilis huan inincostumbres, huan catli tiehuaj ipan nochi tlalme. Huan techchijtoc ma tiitztoca titlanahuatiani huan titotajtzitzi iixpa Toteco Dios, huan para ma titlanahuatica ipan tlaltipactli.” Nijtlachili huan nijcajqui inincamanal tlahuel miyac millones huan millones tlen itequihuajcahua Toteco catli huicayayaj huan quiyahualojtoyaj nopa hueyi siya campa itztoya Toteco. Huan quinyahualojtoyaj nopa nahui tlamantli catli yoltoque huan nopa sempoali huan nahui huehue tlacame. Huan nochi nopa itequihuajcahua Toteco huicayayaj chicahuac huan quiijtohuayayaj: “Senquistoc cuali ni Pilborregojtzi catli masehualme quimictijque. Huan quinamiqui para nochi masehualme ma quinextilica nochi tlatlepanitacayotl, huan ma quihueyichihuaca huan ma quipaquilismacaca. Yaya quipiya nochi chicahualistli huan nochi tlalnamiquilistli. Huan quinamiqui para nochi catli ipati elis san iaxca ya.” Huan nijcajqui catli quiijtojque nochi masehualme, tlapiyalme, michime, totome, huan nochi sequinoc tlamantzitzi catli Toteco quinchijchijtoc ipan ilhuicac, huan ipan tlaltipactli, huan itzintla tlaltipactli, huan ipan hueyi atl. Huan nochi inijuanti quiijtohuayayaj: “Ma tiquinpaquilismacaca nopa Pilborregojtzi huan Toteco Dios catli mosehuía ipan nopa hueyi siya catli yejyectzi. Ma tiquinnextilica nochi tlatlepanitacayotl, huan ma tiquinhueyichihuaca para nochipa. Inijuanti quipiyaj nochi chicahualistli huan quipiyase nochi chicahualistli para nochipa huan amo quema tlamis.”
Juan 3:16Toteco nelía miyac quinicnelía nochi masehualme ipan ni tlaltipactli, huan yeca quititlanqui Icone iyojtzi para miquis por inijuanti. Huan quej nopa nochi catli quineltocase, amo polihuise, pero quipiyase nemilistli catli yancuic para nochipa.
Hebreos 11:16Pero inijuanti quinequiyayaj se tlali catli achi cuali, quinequi quiijtos quinequiyayaj itztose nepa ilhuicac. Yeca Toteco amo pinahua para motocaxtía ininDios, huan yaya ya quinsencahuilijtoc se altepetl nepa ilhuicac.
2 Pedro 3:11-13Huajca pampa ya anquimatij quej ni Toteco quisemanas nochi catli onca, monequi xiitztoca antlatzejtzeloltique huan xijchihuaca catli senquistoc cuali para más tiitztiyase quen Toteco. Xitlachixtoca para nopa tonal quema nesis itequiticayo Toteco huan nojquiya xijchihuaca catli monequi para ma moisihuilti para ajsis nopa tonali. Quena, ipan nopa tonali nochi ilhuicactli campa sitlalime huan nochi catli eltoc nopona tlatlas huan semanis, huan nochi catli onca atiyas pampa nopa tlitl elis tlahuel totonic. Pero tojuanti tijchiyaj nopa yancuic ilhuicactli huan tlaltipactli yancuic catli Toteco techtencahuilijtoc campa nochi quichihuase san catli xitlahuac.
Hebreos 13:14Pampa nica ipan ni tlaltipactli amo onca se altepetl catli huejcahuas para nochipa. ¡Amo! Tojuanti tijchiyaj nopa yancuic altepetl nepa ilhuicac catli teipa oncas.
Apocalipsis 211 Huan niquitac se yancuic ilhuicactli huan se yancuic tlaltipactli pampa nopa achtihui ilhuicactli huan nopa achtihui tlaltipactli panotejqui huan nojquiya polijqui nochi hueyi atl. 2 Huan na niJuan niquitac nopa altepetl tlatzejtzeloltic, nopa yancuic Jerusalén temoyaya tlen ilhuicac campa Toteco. Elqui nelía yejyectzi quen se ichpocatl catli mocualtlalijtoc para ihuehue. 3 Huan nijcajqui se catli tzajtzic chicahuac tlen nopa hueyi siya huan quiijto: “Xiquitaca ama Toteco Dios mochanti ininhuaya imasehualhua huan yaya mocahuas ininhuaya. Inijuanti itztose imasehualhua huan Toteco iseltzi itztos ininhuaya quen ininTeco. 4 Huan Toteco quinhuachilis nochi iniixayo. Huan ayacmo quema aqui miquis, niyon motequipachos, niyon chocas, niyon mococos pampa ya panotoc nochi ni tlamantli catli achtihuiya eltoya ipan nopa achtihui tlaltipactli.” 5 Huan Toteco catli mosehuía ipan nopa hueyi siya catli yejyectzi quiijto: “Xiquita, na nijchijchihuas yancuic nochi catli onca.” Huan yaya nechilhui: “Xiquijcuilo ni pampa ni camanali temachtli huan melahuac.” 6 Huan teipa nechilhui: “Ya eltoc. Na niitztoc quen nopa letra A huan nopa letra Z. Na niipejya huan niitlamiya nochi catli onca. Nochi masehualme catli amiquij ipan ininyolo, niquincahuilis ma atlica ipan nopa ameli catli temaca nemilistli yancuic para nochipa huan amo monequi quiixtlahuase para nopa atl. 7 Nochi masehualme catli quitlanise catli amo cuali quiselise nochi ni tlatiochihualistli catli nimechilhuijtoc nica. Huan na nielis niininTeco, huan inijuanti elise noconehua. 8 Pero para masehualme catli quiimacasij tlaijiyohuise huan nechhuejcamajcahuaj, huan catli amo quinequij quineltocase nocamanal, huan catli fiero inintlalnamiquilis, huan catli temictíaj, huan catli momecatíaj, huan catli tetlajchihuíaj, huan catli quinhueyimatij totiotzitzi, huan catli tlacajcayahuaj, nochi inijuanti yase ipan nopa tlitl catli onpano hueyi huan lemeni ica azufre. Ya ni nopa ompa miquilistli.” 9 Huan hualajqui se tlen nopa chicome itequihuajcahua Toteco catli achtihuiya quipixtoyaj nopa chicome caxitl ica nopa chicome tlaijiyohuilistli catli fiero, huan nopa tequihuajquetl nechilhui: “Xihuala nohuaya huan nimitznextilis nopa ichpocatl, yaya catli isihua nopa Pilborregojtzi.” 10 Huan nopa itequihua Toteco quihuicac notonal quen ipan se temictli hasta se tepetl catli nelía huejcapantic huan nechnextili nopa tlatzejtzeloltic altepetl, Jerusalén, catli temoyaya tlen ilhuicac tlen campa Toteco. 11 Huan temitoya ica itlatlanex Toteco huan cahuaniyaya quen se piltetzi catli nelía patiyo; elqui senquistoc tzilintic huan cahuani quen nopa piltetzi catli itoca jaspe. 12 Huan nopa yancuic altepetl Jerusalén quipixtoya itepa catli patlahuac huan huejcapantic catli quiyahualo. Huan nopa altepetl quipixtoya majtlactli huan ome puertas. Huan se itequihua Toteco quimocuitlahuiyaya sesen puerta. Huan ipan nopa puertas ijcuilijtoc inintoca nopa majtlactli huan ome itelpocahua Israel catli huejcajya itztoyaj huan catli ica quipehualti nopa familias tlen israelitame. 13 Huan eltoya eyi puertas ica campa quisa tonati, huan eyi ica norte, huan eyi ica sur, huan eyi ica campa calaqui tonati. 14 Huan ipan itzinpehualtil nopa tepamitl catli quiyahualo nopa altepetl eltoya majtlactli huan ome huejhueyi teme huan ininpani ijcuilijtoc inintoca nopa majtlactli huan ome itlayolmelajcahua nopa Pilborregojtzi. 15 Huan nopa tequihuajquetl catli nechcamanalhui quipixtoya imaco se huehueyac ohuatl tlen oro para ica quitamachihuas nopa altepetl, huan ipuertas, huan nopa tepamitl catli quiyahualo. 16 Huan quema quitamachijqui, quipanti nopa altepetl eltoya cuadradojtic. Ihuehueyaca eltoya san se quen ipatlajca. Huan yaya quitamachijqui quesqui ihuexca huan quipixtoya dos mil doscientos kilómetros. Huan ihuehueyaca huan ipatlajca huan ihuejcapanca eltoya san se. 17 Huan quitamachijqui itepa catli quiyahualtzajqui nopa altepetl huan quipixtoya sesenta y cinco metros ininpatlajca quen totlatamachihual timasehualme catli itequihua Toteco quitequihuiyaya. 18 Huan nopa tepamitl eltoya nochi tetl yejyectzitzi catli itoca jaspe. Huan nopa altepetl quichijchijtoya ica senquistoc oro catli nesqui quen se tescatl tlapajpactic. 19 Huan nopa teme catli ica quitzinpehualtijtoyaj itepa nopa altepetl quipixtoya sequinoc teme catli tlahuel patiyo calactoc iniijtico para ica quicualchijchijtoque. Huan nopa achtihui tetl ipan itzintlapehualtil eltoya jaspe, huan nopa ompa zafiro, huan nopa expa ágata, huan nopa najpa esmeralda, 20 huan nopa macuilpa ónice, huan nopa chicuasempa cornalina, huan nopa chicompa crisólito, huan nopa chicuexpa berilo, huan nopa chicnajpa topacio, huan nopa majtlacpa crisopraso, huan nopa majtlactli huan sempa jacinto, huan nopa majtlactli huan ompa amatista. 21 Huan nopa majtlactli huan ome puertas eltoya majtlactli huan ome perlas catli huejhueyi. Huan sesen puerta eltoya san se perla hueyi. Huan icalle nopa altepetl eltoya senquistoc oro catli nesqui quen tescatl catli tzilintic. 22 Huan amo niquitac se tiopamitl ipan nopa altepetl pampa Toteco Dios Catli Quipiya Nochi Chicahualistli huan nopa Pilborregojtzi, inijuanti itiopa nopa altepetl. 23 Huan ipan nopa altepetl amo monejqui tonati, niyon metztli para quitlahuilis pampa inintlatlanex Toteco huan nopa Pilborregojtzi quitlahuilía. 24 Huan masehualme catli momaquixtijtoyaj huan hualajtoque tlen nochi tlalme ipan tlaltipactli nejnemise ipan itlahuil nopa altepetl. Huan nochi tlanahuatiani ipan tlaltipactli calaquise ipan nopa altepetl huan quimactilise ininhueyitilis huan nochi inintlatlepanitacayo. 25 Huan amo quema motzacuas ipuerta quema tlayohua pampa amo quema oncas yohuali nepa. 26 Huan nochi xinachtli masehualme catli itztoyaj ipan nochi tlalme quihuicase nepa nochi catli cuajcualtzi catli quipiyaj, huan quihuicase nochi inintlatlepanitacayo para quimactilise Toteco. 27 Huan amo tleno catli amo cuali calaquis nepa. Niyon amo calaquis catli tlacajcayahua o quichihuaj catli Toteco amo quinequi quiitas. San itztose ipan nopa altepetl nopa masehualme catli quipixque inintoca ijcuilijtoc ipan nopa amatlapohuali tlen nopa Pilborregojtzi catli quipiya inintoca nochi catli quipiyaj nemilistli yancuic para nochipa.
2 Corintios 5:1-10 Totlacayo eltoc quen se cali para ipan tiitztoque ipan ni tlaltipactli. Huan quema tlamis hora para ni totlacayo, huajca Toteco techmacas seyoc totlacayo nepa ilhuicac. Huan totlacayo catli yancuic amo elis quen se cali catli masehualme quichijchijtoque ica ininmax. Elis se totlacayo catli huejcahuas para nochipa nepa ipan ilhuicac. Ama quema noja tiitztoque ipan ni totlacayo ipan ni tlaltipactli, tlahuel tiayijtij pampa ya tijnequij ma techpatili totlacayo ica catli yancuic. Huan ipan nopa tonal tijpiyase totlacayo catli yancuic para ipan tiitztose, pampa amo aqui itztos nepa ilhuicac catli amo quipiyas itlacayo catli yancuic. Amantzi pampa tiitztoque ipan ni tlaltipactli ipan totlacayo catli tlantiya, techchihua ma tiayijtica, pero amo pampa tijnequij ma miqui totlacayo. Tiayijtij pampa tijnequij para Toteco ma techpatilis ni totlacayo catli tlamis ica se totlacayo catli quipiyas nemilistli yancuic para nochipa. Yaya Toteco Dios catli techcualchijchijtoc para teipa techmacas totlacayo catli yancuic, huan yaya techmacatoc Itonal quen se tlayacanca tomi para techmatiltis para temachtli tijselise. Huajca ama mojmostla tiyolpaquij pampa timotemachíaj ipan catli panos teipa, masque tijmatij quema noja tiitztoque ica totlacayo ipan ni tlaltipactli, ayamo tiitztoque ipan tochaj nepa ilhuicac ihuaya Tohueyiteco Jesucristo. Nica san tijneltocatinemij para panos nochi catli techtencahuilijtoc, masque noja ayamo hueli tiquitaj. Pero timotemachíaj para temachtli nochi panos. Tijnequij tijcajtehuase ni totlacayo catli miqui huan tiyase tiitztotij ipan tochaj nepa ilhuicac ihuaya Tohueyiteco. Yeca masque tiitztose ipan ni tlaltipactli o amo, catli más tijnequij eltoc para tijchihuase catli quipactía Tohueyiteco, pampa se tonal nochi tojuanti monequi timoquetzase iixpa Cristo campa yaya mosehuis para techtlajtolsencahuas. Huan yaya techtlaxtlahuis sesen tojuanti quen quinamiqui por nochi catli cuali o catli amo tleno ipati catli tijchijque quema tiitztoyaj ipan totlacayo ipan ni tlaltipactli.
Hebreos 11:9-10 Huan pampa Abraham quineltocac catli Toteco quiijto, yaya ajsito ipan nopa tlali catli Toteco quitencahuilijtoya quimacas. Huan nopona itztoya ipan yoyon calme quen se catli amo nepa ejquetl. Huan teipa nojquiya san se quichijque Isaac huan Jacob pampa quiselijque san se tlatencahuali tlen Toteco huan quineltocaque. Abraham mocajqui ipan yoyon calme huan quipixqui iyolo pampa quineltocac para temachtli catli Toteco Dios quiilhuijtoya. Yaya quichiyayaya para itztos ipan nopa altepetl nepa ilhuicac. Achtihui Toteco monejnehuili quenicatza elis nopa altepetl huan teipa quitamachijqui huan quisencajqui. Nopa altepetl quipiya cuali itlatzinpehualtil huan huejcahuas para nochipa.
Nehemías 9:6TOTECO, san ta tiiyojtzi tiDios huan amo aqui seyoc. Ta tijchijqui ilhuicac campa tiitztoc huan nopa ilhuicactli campa sitlalime. San ta tijchijchijqui tlaltipactli huan nochi catli onca ipani. San ta tijchijchijqui nochi huejhueyi atl huan nochi catli nopona itztoque. Ta tiquinmaca nemilistli nochi catli itztoque. Nochi tequihuajme ipan ilhuicac motlancuaquetzaj moixpa ta.

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

2 Corintios 2:6-10
Filipenses 1:20-26
Hebreos 11
Mateo 25:31-46
Juan 17:3
I de Corintios 15:24-28
Apocalipsis 22

 
XIMOCUEPA