Occidental


Necuapololi: Tlamantli catli amo quisa cuali

Lucas 15:11-32Huan Jesús quinilhui: “Se tlacatl quinpixtoya ome itelpocahua, huan yaya catli teipan ejquetl quiilhui itata: ‘Papá, techmaca ama nochi catli elis noaxca quema timiquis.’ Huajca nopa tetata quitlajcoxelo catli quipixtoya, huan quimacac catli iaxcatisquía. Huan amo huejcajqui nopa telpocatl teipan ejquetl quisentili nochi catli iaxca huan quistejqui para yas huejca ipan seyoc tlali. Huan nepa san quiahuilsosoloto nochi itomi ica tlamantli catli fiero. Huan quema ya quitlamiltijtoya nochi itomi, ajsico se hueyi mayantli ipan nopa tlali, huan nopa telpocatl amo quipixqui tomi para itlacualis. Huan quitemoto tequitl ica se catli nepa ehua, huan yaya quititlanqui ma quintlamacati ipitzohua. Huan nopa telpocatl nelía mayanayaya hasta quinequiyaya quicuas nopa epetlatl catli quicuayayaj pitzome, pampa amo aqui quimacayaya catli quicuas. Pero quema pejqui monejnehuilía, quielnamijqui quenicatza eltoya nepa ichaj huan moilhui: ‘Nochi itequipanojcahua notata quipiyaj hasta mocahua catli quicuase, huan na nica nimayancamictinemi. Niquisas nica huan niyas campa notata huan niquilhuis: Papá, na nitlajtlacolchijtoc iixpa Toteco Dios huan moixpa. Ayacmo quinamiqui para techitas quen nimocone. San techcahuili ma nimitztequipano. Quej nopa moilhui para quiilhuis itata.’ Huan yaya quistejqui huan yajqui ichaj itata. “Pero quema ayamo onajsiyaya ichaj, itata quihuejcaitac huan quitlasojtlac. Huan itata motlalojtejqui, huan quicuanajnahuajqui huan quitzoponi. Huan nopa telpocatl quiilhui: ‘Papá, nitlajtlacolchijtoc iixpa Toteco Dios huan moixpa, huan ayacmo quinamiqui para techitas quen nimocone.’ Pero itata quinnotzqui itequipanojcahua huan quinilhui: ‘Nimantzi, xijhualicaca nopa yoyomitl catli achi cuali para ma moquentis notelpoca. Huan xijhualicaca se anillo para imax huan xijhualicaca tecactli para ma motlalili. Huan xijhualicaca nopa pilhuacaxtzi catli achi más tomahuac huan xijmictica. Ma tijcuaca huan ma tiilhuichihuaca, pampa ni nocone eltoya quen mictoya, huan ama quen moyolcuitoc. Polijtoya huan ama ya tijpantijque.’ Huajca inijuanti pejque ilhuichihuaj. “Huan iachtihui ejca cone tequitiyaya mila. Huan quema monechcahuico ichaj, quicajqui tlatzotzonali huan masehualme catli mijtotiyayaj. Huan quinotzqui se tequipanojquetl huan quitlatzintoquili tlaque oncayaya ipan ichaj. Huan itequipanojca quiilhui: ‘Moicni mocuepqui huan motata quimicti nopa pilhuacaxtzi catli achi más tomahuac pampa mocuepqui ica cuali huan amo tleno más fiero ipantic.’ Huan nopa achtihui ejquetl nelía cualanqui huan amo quinequiyaya calaquis ichaj. Huan itata hualajqui huan quiilhui ica cuali ma calaqui. Pero nopa achtihui ejquetl quiilhui itata: ‘Xiquita, nimitztequipanojtoc para miyac xihuitl huan nochipa nijchijtoc catli technahuatijtoc. Pero amo quema techmacatoc se chivo para ma niilhuichihua ica nohuampoyohua. Pero quema mocuepqui ne motelpoca catli quiahuilsosoloto nochi motomi ica ahuilnenca sihuame, ta tijselía ica cuali, huan tijmictijtoc nopa pilhuacaxtzi catli achi tomahuac para ma quicua.’ “Huan itata quiilhui: ‘Nocone, nochi tonali tiitztoc nohuaya huan nochi catli nijpiya moaxca. Pero monequi tiilhuichihuase huan tijpiyase paquilistli, pampa eltoya quen ya mictoya moicni, huan ama eltoc quen moyolcuitoc sempa. Huan polijtoya huan ama ya tijpantijque.’ ”
1 Juan 2:1-2Noconehua catli nimechicnelía, nimechtlajcuilhuía nochi ni tlamantli para amo xitlajtlacolchihuaca. Pero sintla se acajya tlajtlacolchihuas, tijpiyaj se totlatempalehuijca catli itztoc iixpa Toteco Totata. Totlatempalehuijca yaya Jesucristo catli quichihua san catli senquistoc cuali. Quema Jesucristo mijqui ipan cuamapeli, yaya elqui nopa tlacajcahualistli catli tlaxtlajqui por totlajtlacolhua. Huan amo mijqui san por tojuanti totlajtlacolhua. Nojquiya mijqui por inintlajtlacolhua nochi masehualme ipan tlaltipactli.
Romanos 8:28Huan tijmatij nochi tlamantli catli techpanotihuala, masque cuali o amo cuali, nochi quisas cuali para tojuanti catli tiquicnelíaj Toteco, catli Toteco technotztoc para tiiaxcahua pampa quej nopa quitlalijtoya.
Salmos 145:14Ta TOTECO tiquintlanana nochi catli huetzij, huan tiquinfuerzajmaca catli itztoque ipan tequipacholi.
Salmos 37:23-24TOTECO quichihua ma eli temachtli sesen paso ipan inemilis se cuali masehuali, huan nopa masehuali paqui miyac pampa nemi cuali. Masque huetzis nopa cuali masehuali, amo mocahuas nepa huetztoc, pampa TOTECO quitlananas ica imax.
Salmos 103:10-12Yaya amo techtlatzacuiltijtoc quen quinamiqui, por nochi totlajtlacolhua, pampa yaya quipiya nelhueyi iyolo ica nochi catli quiimacasij huan quitlepanitaj. Quena, itlaicnelijcayo nelhueyi quen ihuexca ilhuicactli. Toteco techquixtili totlajtlacolhua huan quitlali huejca tlen tojuanti. Quena, quitlali quen ihuejcaca campa hualquisa tonati huan hasta campa oncalaqui.
Salmos 145:18-19TOTECO itztoc ininnechca nochi catli quinotzaj. Quena, itztoc ininnechca nochi catli quitemohuaj ica nochi ininyolo. Yaya quinmaca catli quinequij nochi masehualme catli quiimacasij huan quitlepanitaj. Quintlacaquilía quema quitzajtzilíaj ma quinpalehui huan quinmaquixtía tlen catli amo cuali.
Hebreos 4:15-16Inon tohueyi totajtzi techtlasojtla quema amo tijpiyaj fuerza para tijchihuase catli xitlahuac, pampa nochi tlamantli tlajtlacoli nojquiya quiyoltilanqui Jesús quen tojuanti techyoltilana mojmostla, pero yaya amo quema tlajtlacolchijqui. Huajca ma timonechcahuica ica temachili campa mosehuijtoc Toteco catli nochi quinahuatía. Huan ma amo timajmahuica tijtlajtlanise itlapalehuil, pampa temachtli techtlasojtlas huan techpalehuis ipan tlen hueli tlatoctzi quema más monequi pampa hueyi iyolo ica tojuanti.
Isaías 43:18-19“Pero xiquelcahuaca nochi catli nijchijtoc catli panoc huejcajya. Ayacmo xiquelnamiquica pampa catli nijchihuas ama elis más hueyi que catli nijchijqui huejcajya. Ama nijchihuas se tlamantli catli senquistoc yancuic. ¡Xiquitaca, ya pejtoc nijchihua! ¿Amo anquiitaj? Na nijtlapos se ojtli ipan nopa huactoc tlali para ipan ma mocuepaca nomasehualhua hasta inintlal, huan nijchihuas ma onca miyac atlajtli campa amo quema oncatoc.
Isaías 43:25“Pero na noseltzi niitztoc catli niquixpolohua amotlajtlacolhua pampa tlahuel nimechicnelía huan ayacmo quema niquinelnamiquis amotlajtlacolhua.

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

Salmos 103:10-18
Lucas 15:11-32
1 Corintios 1:26-31
Filipenses 3:12-14

 
XIMOCUEPA