Occidental


Itzcuincayotl

Romanos 12:3Huan pampa Toteco nechtequimacatoc ma nieli niitlayolmelajca nimechilhuía sesen amojuanti, amo ximoilhuica para más anhuejhueyi iixpa Toteco huan amo quen quinamiqui. San ximoilhuica catli melahuac. Ximoilhuica para anhuejhueyi quen imiyaca amotlaneltoquilis catli Toteco anmechmacatoc sesen amojuanti.
Mateo 19:30Pero miyac masehualme catli nochi quintlepanitaj ama, ayacmo aqui quintlepanitas ipan nopa tonal. Huan miyac catli amo aqui quintlepanita ama, nochi quitlepanitase ipan nopa tonali.
Lucas 18:14Na nimechilhuía, Toteco quitlapojpolhui nopa tlacatl catli tlainanqui impuesto huan yaya yajqui ichaj xitlahuac iixpa Toteco, pero nopa fariseo, amo. Pampa nochi catli mohueyimatij, Toteco quinechcapantlalis huan nochi catli moechcapanohuaj iixpa Toteco, Toteco quinhueyitlalis.”
2 Corintios 9:6Xiquelnamiquica inin: Aqui tocas quentzi, pixcas quentzi. Huan aqui tocas miyac, nojquiya miyac pixcas.
Mateo 20:26-28Pero amo quej nopa elis para amojuanti anmochihuase anhuejhueyi. Sintla se tlen amojuanti quinequi mohueyichihuas, monequi elis inintequipanojca nochi sequinoc. Xijchihuaca quen na catli niMocuepqui Masehuali. Amo nihualajtoc para niquinnahuatis masehualme ma nechtequipanoca. ¡Amo! Nihualajtoc para niquintequipanos masehualme, huan para nimotemactilis huan nimiquis para nitlaxtlahuas catli monequi para niquinmajcahualtis miyac masehualme.
Filipenses 2:3-4Amo aqui ma quichihua se tlamantli pampa quinequi mohueyichihuas iniixpa sequinoc. Ma amo aqui mohueyimati, pero ximoechcapanoca. Sesen amojuanti xiquinitaca nochi sequinoc quen más huejhueyi que ya. Amo san ximoilhuica tlen tlamantli catli anmechpalehuis. Achtihui ximoilhuica catli quinpalehuis sequinoc.
Hechos 20:35Quej nopa nimechnextilijtoc monequi titequitise chicahuac para techaxilis totomi para tiquinpalehuise catli amo tleno quipiyaj. Xiquelnamiquica catli Tohueyiteco Jesucristo quiijto: ‘Más paquilistli quiselía catli temaca se tlenijqui, huan amo quen yaya catli quiselía.’ ”
1 Corintios 10:24Amo aqui ma quitemo san catli cuali para ya iseltzi, pero ma tijchihuaca catli quinpalehuis sequinoc.

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

Lucas 6:37-38
Proverbios 11:24-25
Marcos 12:30-31
1 Corintios 13
Lucas 18:9-14
Filipenses 2:1-11
Mateo 25:34-45
Santiago 3:13-18

 
XIMOCUEPA