Oriental


Xijchihua tlen tiquijtojtoc tijchihuas

Mateo 5:33-37“Inquicactoque para itlanahuatil Moisés quiijtohua intla se quitestigojquetzas Toteco quema quitlajtolcahua se tlamantli, huajca monequi quichihuas tlen quiijtojtoc. Pero na nimechilhuía, amo xitlatestigojquetzaca. Amo xijtestigojquetzaca elhuicactli pampa elhuicactli eltoc campa Toteco tlanahuatía. Amo xijtestigojquetzaca tlaltepactli pampa iicxitla Toteco tlen nojquiya yajaya quinahuatía. Amo xijtestigojquetzaca altepetl Jerusalén, pampa Jerusalén ialtepe Toteco nopa Hueyi Tlanahuatijquetl. Niyon amo xijtestigojquetzaca imotzonteco pampa ax inquinahuatíaj imotzonteco. Ax hueli inquichipahuilíaj niyon se imotzoncal, huan intla ya chipahuac, ax hueli inquiyayahuilíaj. Quema incamatij, xiquijtoca xitlahuac intla hueli inquichihuaj se tlamantli. Xiquijtoca xitlahuac ‘quena, nijchihuas’ o ‘ax nijchihuas’, pero intla intlatestigojquetzaj, ax cuali inquichihuaj, huan quej ni Axcualtlacatl quinequi xijchihuaca.
Proverbios 12:22TOTECO quincualancaita tlacame tlen istlacatij. Pero nochi tlen quiijtohuaj tlen melahuac, TOTECO quincualita.
Deuteronomio 23:21-23“Quema inquitencahuilise TOTECO Dios para temachtli inquichihuase se tlenijqui o para inquimacase se tlamantli, amo xijhuejcahualtica para inquitlamichihuase, pampa elis se tlaixpanoli. TOTECO Dios inmechtlajtlanía xijchihuaca tlen inquitencahuilijque. Pero ax tlajtlacoli intla ax inquitencahuase para inquichihuase se tlamantli. Monequi ximomocuitlahuica para xijchihuaca nochi tlen ica imopaquilis inquitencahuilijtoque inquichihuase.
Números 30:1-2Huan Moisés quincamahui nochi tlayacanani tlen sesen hueyi familia tlen nopa israelitame, huan quinilhui: “TOTECO tlanahuatijtoc para quema se tlacatl quitencahuas para quichihuas se tlamantli para TOTECO, o motestigojquetzas para ax quichihuas se tlamantli, monequi quitlamichihuas nochi tlen quiijtojtoc.
Santiago 5:12Pero noicnihua, seyoc tlajtoli tlen nelía ipati nimechilhuía. Amo xitlatestigojquetzaca para sequinoc más ma inmechneltocaca. Amo xijtestigojquetzaca elhuicactli, niyon tlaltepactli. Axaca xijtestigojquetzaca. San xiquijtoca “quena” quema inquinequij inquiijtose, “quena”. Huan xiquijtoca “axtle” quema inquinequij inquiijtose “axtle”. Queja nopa Toteco ax inmechtlatzacuiltis ipampa inmotlajtol.
Lucas 16:10“Pero nimechilhuía intla se tlacatl eli temachtli ica pilquentzi tlen seyoc quicahua imaco, nojquiya elis temachtli quema se quicahuas miyac imaco. Huan intla se tlaxtequis quema seyoc quicahua quentzi imaco, nojquiya tlaxtequis quema se quicahuas miyac imaco.

Ximomachti

Xijtemo Más

Xijcaqui

Xijtlachili

Eclesiastes 5:2-7
Proverbios 20:25
Salmos 15
Mateo 12:36-37

 
XIMOCUEPA